Комунальний заклад "Навчально-виховне об'єднання - "Спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад І ступеню "Гармонія" - Гімназія імені Тараса Шевченка - Центр позашкільного виховання "Контакт" Кіровоградської міської ради Кіровоградської області

Russian German English Ukrainian

У  М  О  В  И

приймання учнів до 5-11 класів

 НВО «Спеціалізований загальноосвітній заклад

І ступеня «Гармонія» - Гімназія імені Тараса Шевченка –

Центр позашкільного виховання «Контакт»

 

 

І. Загальні положення

1.1. Приймання учнів до гімназії здійснюється відповідно до Статуту навчального закладу та Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України, № 389 від 19.06.2003 року, та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 4 липня 2003 року за № 547 / 7868.

1.2. Приймання дітей до гімназії здійснюється на конкурсній основі.

1.3. У конкурсному відборі беруть участь діти незалежно від місця проживання.

1.4. Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.

 

2. Організація конкурсу

2.1. Умови конкурсного приймання оголошуються не пізніше ніж за два місяці до його початку. Оголошення щодо умов і термінів проведення конкурсу розміщується в приміщенні гімназії. Зміст оголошення доводиться до відома населення через місцеві засоби масової інформації.

2.2. Випробування в рамках основного конкурсного приймання  проводиться: для учнів з інших шкіл після закінчення навчального року (у червні – серпні), для учнів початкової школи «Гармонія» - у вигляді незалежної експертизи знань після І та ІІ семестрів. За наявності вільних місць допускається додаткове конкурсне приймання (у серпні), яке організовується не пізніше ніж за тиждень до початку нового навчального року.

2.3. Додаткове конкурсне приймання може відбуватися протягом навчального року за наявності вільних місць за таких умов, що й основне. При цьому наповнюваність класів не повинна перевищувати 30 учнів.

2.4. Для проведення конкурсу в гімназії створюється приймальна комісія, склад якої затверджується наказом директора. До складу комісії залучається практичний психолог. Головою комісії є директор НВО чи його заступник.

2.5. Для проведення випробувань із загальноосвітніх дисциплін з кожного предмета створюється предметна комісія зі складу членів конкурсної комісії, її склад затверджується наказом директора.

2.7. До участі в конкурсі діти допускаються на підставі заяви батьків чи осіб, які їх замінюють, що подається на ім’я директора НВО, та табеля успішності учня.

2.8. Усі учні приймаються до гімназії на загальних підставах.

 

3. Проведення конкурсу

3.1. Конкурсні випробування для учнів, які вступають до 5-го класу, проводяться з української та англійської мов для філологічних класів, з математики та української мови для економічних класів (диктант, тестування, співбесіда, письмова робота, усне опитування тощо). Предметні комісії можуть складатися не менше як із трьох осіб.

3.2. Конкурсні випробування для учнів 4-их класів початкової школи «Гармонія» здійснюються у вигляді незалежної експертизи знань з української, англійської мов та математики (тестування, контрольні роботи, диктанти) після І семестру та в кінці навчального року з англійської мови у вигляді незалежної експертизи знань, а з математики й української мови за результатами ДПА.

3.3. Конкурсні випробування для учнів, які вступають до інших класів, проводяться за умови наявності вільних місць на основі співбесіди з української, англійської мов та математики залежно від профілю навчання.

3.4. Співбесіда передбачає виконання спеціальних діагностичних завдань для виявлення здібностей і нахилів дитини, рівня її інтелекту та творчого потенціалу. Завдання розробляються конкурсною комісією й затверджуються директором НВО.

3.5. Тексти диктантів, варіанти письмових завдань (тестів), теми творчих робіт для конкурсних випробувань, зміст яких має відповідати навчальним програмам загальноосвітньої школи відповідного класу, розробляються методичними об’єднаннями вчителів та затверджуються директором НВО за погодженням з управлінням освіти Кіровоградської міської ради.

3.6. Не допускається застосування тих самих варіантів завдань для випробувань, що відбуваються в різні дні.

3.7. Конкурсні завдання зберігаюся в директора НВО в запечатаному конверті, що його відкриває в день випробування голова предметної комісії у присутності її членів та вступників.

3.8. Для проведення конкурсного випробування в письмовій формі вступникам видається папір зі штампом НВО, передбачається, що першу сторінку буде відділено від самої письмової роботи. Після закінчення випробування письмові роботи шифруються головою предметної комісії та передаються для перевірки членам цієї комісії без титульної сторінки. Дешифрування робіт здійснюється головою предметної комісії після виставлення балів.

3.9. Для проведення співбесіди вступникам видається папір зі штампом НВО для відповідей.

3.10. Обсяг і тривалість написання письмових робіт чи інших випробувань визначає голова конкурсної комісії для кожної вікової групи окремо.

3.11. Письмові роботи учасників конкурсу та аркуші із записами, зробленими вступниками під час підготовки до відповіді, зберігаються в НВО протягом року. Місце їх зберігання визначає директор.

3.12. Результати конкурсних випробувань (зокрема і співбесіди) оформлюються у вигляді протоколів відповідної комісії і зберігаються  в тому самому порядку, що й протоколи державної підсумкової атестації.

3.13. Результати співбесіди оголошуються в той же самий день, письмового випробування – не пізніше ніж через три дні після його проведення. Списки вступників з виставленими балами вивішуються в приміщенні НВО для загального ознайомлення.

3.14. Учасники міжнародних олімпіад, конкурсів, призери та учасники ІІ та ІІІ етапів конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт Малої академії наук поточного року звільняються від конкурсного випробування з відповідного предмета. У такому разі учневі виставляється до протоколу максимальну кількість балів.

3.15. Учні – випускники 9-их класів. Які за результатами навчання отримали свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою, звільняються від одного випробування (на вибір випускника) з виставленням до протоколу найвищого балу.

3.16. Із категоріями учнів, зазначеними в пунктах 3.14 і 3.15, проводиться лише співбесіда. Якщо за її результатами учень не підтверджує своїх попередніх досягнень, він бере участь у конкурсних випробуваннях на загальних умовах.

3.17. Діти, які хворіли під час проведення конкурсу, зобов’язані подати медичну довідку, на підставі чого їм надається право участі в повторних конкурсних випробуваннях, терміни проведення яких визначаються додатково директором НВО.

3.18. Діти, які не з’явилися на конкурсне випробування без поважних причин, до наступних випробувань не допускаються.

 

4. Порядок зарахування

4.1. Діти, які згідно з рейтингом пройшли конкурс, зараховуються до гімназії наказом директора на підставі рішення конкурсної комісії. Зарахування проводиться протягом 5 днів після оголошення результатів конкурсу. До гімназії зараховуються учні, які за конкурсні випробування мають бали не нижче «5» (за дванадцятибальною системою) з кожного предмета.

4.2. До гімназії подаються такі документи: копія свідоцтва про народження (паспорта), особова справа, медична картка встановленого зразка.

4.3. Якщо учні чи батьки не згодні з рішенням конкурсної комісії, вони можуть звернутися до голови комісії з апеляцією. Апеляція подається протягом тижня після оголошення результатів конкурсу і розглядається протягом трьох днів з часу її подання. Для розгляду апеляції створюється апеляційна комісія, чисельність якої складає не менше ніж три особи, за погодженням з міським управлінням освіти. Проведення додаткових випробувань під час розгляду апеляції забороняється.

4.4. У разі, якщо висновки апеляційної комісії не задовольняють осіб, які подали апеляцію, останні можуть звернутися до управління освіти Кіровоградської міської ради, який створює свою апеляційну комісію, рішення якої є остаточним.

4.5. Учні з інших навчальних закладів, які за підсумками конкурсу не зараховані до гімназії, продовжують навчання у закладі, де вони навчалися до участі в конкурсі.

4.6. Учні початкової школи «Гармонія», які за підсумками конкурсу не зараховані до гімназії, направляються на навчання до загальноосвітніх шкіл, за якими закріплена територія обслуговування місця їх проживання.

4.7. Учні, які зараховані до гімназії, але не приступили до занять протягом 10 днів без поважної причини, відраховуються з навчального закладу. На звільнені місця може проводитися додаткове конкурсне приймання.

 

5. Контроль за проведенням конкурсу

5.1. Директор НВО несе персональну відповідальність за дотримання вимог конкурсного приймання учнів.

5.2. Контроль за організацією та проведенням конкурсу, порядком зарахування дітей до гімназії за його результатами покладається на управління освіти Кіровоградської  міської ради.

5.3. У разі порушення гімназією вимог Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеях, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів) та цих Правил конкурсного приймання рішенням управління освіти Кіровоградської міської ради результати конкурсу визнаються недійсними. У такому разі управління освіти організовує і проводить повторний конкурс, результати якого є остаточними.

 

 


УВАГА!!!

Друзі! Колеги! Випусники! Батьки!

  Запрошуємо всіх небайдужих! 16 листопада 2017  року о 14:00 уприміщенні обласної філармонії розпочнуться урочистості з нагоди 95-річчя від дня заснування середньої школи №5 та 25-річчя Гімназії ім. Тараса Шевченка.

Корисні посилання

Контакти міліції

Авксентьєва Ірина Володимирівна, капітан міліції
Телефон: +380(95)559-50-74