Комунальний заклад "Навчально-виховне об'єднання - "Спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад І ступеню "Гармонія" - Гімназія імені Тараса Шевченка - Центр позашкільного виховання "Контакт" Кіровоградської міської ради Кіровоградської області

Russian German English Ukrainian

Аналіз роботи методичного об’єднання вчителів початкових класів

 у 2015-2016 н.р.

У період, коли освіта України набуває кардинальних змін, виникає необхідність в оновленні  методів та прийомів навчання, в залученні інноваційних методик до процесу формування в учнів предметних та життєвих компетентностей. Сучасному суспільству потрібні громадяни, які здатні приймати нестандартні рішення, творчо підходити до вирішення тієї чи іншої проблеми, самоконтролювати та самооцінювати результати своєї діяльності.

Основним завданням учителя на нинішньому етапі розвитку нашого суспільства є забезпечення виходу кожного учня на рівень базової освіти та встановлення розвитку пізнавальної і творчої активності, формування не тільки предметних компетентностей учнів, а й самоосвітніх. Тому всі аспекти навчання повинні бути спрямовані на розвиток творчої особистості, розкриття обдарованості кожної дитини. Мета початкової школи – формування людини, яка хоче і вміє самостійно вчитися, сприймати інформацію, працювати з нею, сортувати її, осмислювати, творити.

Щоб учень став рівноправним учасником процесу освіти, необхідно озброїти його техніками та прийомами, спрямованими на розвиток пам’яті, уваги та образного мислення, сформувати навички дослідницької поведінки. Лише за такого розвитку кожна дитина відповідно зі своїми особистими властивостями та здібностями знайде себе і самореалізується. Як розвинути індивідуальні можливості кожної дитини й зберегти її психічне й фізичне здоров’я – ось проблема, над якою завжди замислювались і працювали педагоги. Тому метою роботи нашого педагогічного колективу є інноваційний підхід до організації навчально-виховного процесу у початковій школі.

У 2015-2016  навчальному році  робота методичного об’єднання була спрямована на підвищення професійної майстерності і розвиток творчої ініціативи вчителів, впровадження ефективних технологій навчання і виховання, створення умов для формування ключових компетентностей учнів та професійної компетентності педагогів. Головним напрямком у роботі методоб’єднання вчителів початкових класів - це інноваційний підхід до організації навчально-виховного процесу у початковій школі, модернізація навчально-виховного процесу  шляхом впровадження новітніх технологій.

Початкова школа продовжувала роботу над створенням умов для формування  особистості, здатної реформувати наше суспільство, духовну культуру, для створення моделі освітнього закладу, спрямованої на розвиток креативної особистості на засадах ціннісних орієнтирів та змісту сталого розвитку.

Члени методичного об’єднання продовжували впроваджувати в навчально-виховний процес інноваційці освітні технології з метою розвитку креативності молодших школярів.

Згідно з річним планом було проведено п’ять засідань методичного об’єднання.

На І засіданні  пройшло опрацювання методичних рекомендацій:

-           «Особливості організації навчально-виховного процесу в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2015 – 2016 навчальному році»   та "Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації роботи ГПД »  у 2015-2016 навчальному році»

-          Опрацювання  Інструкції щодо заповнення Класного журналу для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів від 08 квітня 2015р №412

-           Керівник методичного об’єднання Вдовиченко Т. В. повідомила про  «Особливості вивчення базових дисциплін у 2015-2016 н/р.»

-          Вчитель 4 класу, Коваленко Н. І., проаналізувала особливості програми для 4 класу,  підручників, зошитів, посібників для початкової школи.

На ІІ засіданні, яке пройшло у формі калейдоскопу методичних знахідок,  розглянули питання удосконалення сучасного уроку.

 Практично провели ділову гру, використовуючи групові форми роботи, де розглянули структуру та методику особистісно зорієнтованого уроку з використанням інноваційних технологій навчання. Члени методичного об’єднання прийшли до висновку, що інноваційна діяльність педагога – нагальна потреба сучасного освітнього середовища.

На ІІІ засіданні обговорювались Шляхи поліпшення якості знань. Вчитель вищої категорії Тарасова М. А.  звернула в своїй доповіді увагу на розвиток  мотиваційного компоненту молодших школярів в процесі  особистісно-орієнтованого навчання. Всі члени МО представили у вигляді практичних занять та уроків свій погляд на особистісно-орієнтований урок.

Практичний блок був представлений майстер-класом на тему «Використання ІКТ в формуванні мотивації до навчання учнів молодшого шкільного віку»

ІV засідання було представлено у формі проектної діяльності педагогів, а саме вивчення питання типологія уроків особистісно-орієнтованого навчання  в новому форматі Google Apps. Після завершення Тижня творчого вчителя пройшли обговорення відкритих  уроків .

  Опрацьовано Наказ МОН від 08.02.2016 №94 «Орієнтовні вимоги до проведення ДПА в 4 класі в системі загальної середньої освіти»

 V засідання пройшло у вигляді круглого столу на тему «Від творчого  педагога до творчого учня», де заслухали звіт про виконання плану роботи методичного об’єднання. Використовуючи панораму ідей склали перспективний план роботи  методичного об’єднання вчителів початкових класів на 2016 – 2017 навчальний рік. Заслухали звіти вчителів по своїм проблемам.

               Заходи з підвищення фахової  майстерності педагогів

Вчителі повинні не тільки вчити, а й навчати учнів вчитися, підготувати їх до самостійного вдосконалення. Тому педагоги мають постійно дбати про свій рівень педагогічної компетентності, займаючись самоосвітою, підвищуючи кваліфікацію на постійно діючих курсах та семінарах при міському управлінні освіти, інституті післядипломної підготовки вчителів.

 Так, згідно шкільного плану курсової перепідготовки, в 2015 -2016 н. р. слухачем курсів при обласному КІППО імені Василя Сухомлинського стала Зозуля Ю. А., Коваленко Н. І., Бурдюг Н. В.  Після проходження курсової підготовки вчителі виступили з доповіддю, в якій поділилися з колегами новими методичними підходами щодо більш ефективного проведення уроків нового типу, що повинні стати в основі діяльності кожного педагога.

В 2015 – 2016 н. р. успішно пройшли атестацію та підвищили свій професійний рівень Богдашова Т. Р.  (підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»), Єрьоменко О. Г.  (встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»).

Більшістю вчителів початкової школи було проведено цикл відкритих уроків з різних предметів та виховних заходів.

Робота вчителів методичного об’єднання була спрямована на покращення якості пропонованих учням знань, та на розвиток потенційних можливостей особистості кожного учня. Як зазначено в матеріалах Державного стандарту початкової освіти в Україні, це мають бути знання, які:

•      потрібні кожній людині протягом усього її життя, незалежно від виду діяльності, якою вона займається;

•      допомагають їй самостійно оволодівати певними знаннями, необхідними у повсякденному житті;

•      дають можливість швидко та без сторонньої допомоги знаходити правильне рішення в будь-якій нестандартній ситуації;

•      дозволяють самовизначитись у колективі та суспільстві.

Ці завдання покладають особливу відповідальність на вчителя. Щоб сформувати в учнів зазначені якості, вчителі методичного об’єднання постійно займаються самоосвітою, вивчають основні державні документи, що стосуються освіти, знайомляться з доробками творчих учителів регіону, країни, міста, з новинками науково-популярної, навчальної та психолого-педагогічної літератури.

Однією з форм удосконалення майстерності вчителя є вибір науково-методичної проблеми, над якою він може працювати один, або кілька років.

        На належному рівні пройшов на базі  початкової  школи міський науково-практичний семінар для слухачів курсів  КІППО, активними учасниками якого стали Єрьоменко О. Г., Бурдюг Н. В., Вдовиченко Т. В., Коваленко Н. І.

       Всі вчителі протягом навчального року працювали за індивідуальними науково-методичними планами. Про свою роботу звітувади на засіданнях м/о.

Особлива увага приділялася впровадженню нового Державного стандарту початкової загальної освіти. Свої висновки і пропозиції з цього питання на засіданні м/о висвітлили  вчителі Вдовиченко Т. В., Кучеренко С. С., Довгопола О. М., Зозуля Ю. А.

        Всі вчителі оформили свої портфоліо, в яких зібрані матеріали з досвіду роботи: річні роботи з педагогіки, методики, психології, виступи на педагогічній раді, педагогічних читаннях, методичному об’єднанні, конспекти уроків, позакласні заходи, дидактичний матеріал, матеріали роботи з батьками, семінари – практикуми й т.п.

      З метою поліпшення фахової підготовки педагогічних кадрів у початковій школі  проводиться спеціальна методична робота, яка спонукає кожного вчителя до підвищення свого фахового рівня; сприяє взаємному збагаченню членів педагогічного колективу педагогічними знахідками, дає змогу молодим учителям вчитися педагогічної майстерності у старших і досвідченіших колег, забезпечує підтримання в педагогічному колективі духу творчості, прагнення до пошуку.

      У процесі методичної роботи здійснюються підвищення наукового рівня вчителя, його підготовка до засвоєння змісту нових програм і технологій їх реалізації, постійне ознайомлення з досягненнями психолого-педагогічних дисциплін і методик викладання, вивчення і впровадження у шкільну практику передового педагогічного досвіду, творче виконання перевірених рекомендацій, збагачення новими, прогресивними й досконалими методами і засобами навчання, вдосконалення навичок самоосвітньої роботи вчителя, надання йому кваліфікованої допомоги з теорії та практичної діяльності.

                                       Робота з обдарованими учнями

Метою роботи початкової школи з обдарованими дітьми є:

- об’єднання зусиль навчального закладу і позашкільних закладів, культурно-соціальних установ і громадських організацій у створенні оптимальних умов для розвитку та творчої реалізації обдарованих дітей;

- забезпечення пріоритетності системи пошуку, навчання, виховання і підтримки обдарованих дітей як важливого чинника майбутнього України.

 

                                  Участь в олімпіадах та конкурса       

Традиційною стала участь обдарованих та здібних учнів 3-4-х класів у Всеукраїнському конкурсі знавців рідної мови ім. Петра Яцика. В І етапі (шкільному)  конкурсі  знавців української мови імені Петра Яцика взяли участь 8 учнів третього класу та 10 учнів четвертого  класу. Переможцями серед учнів третіх класів став учень 3 – Б класу Михайловський Денис (вчитель Тарасова М. А.). Серед четвертих класів перше місце зайняв учень 4 - Акласу Кондратюк Віталій  (вчитель Коваленко Н. І..). У міському Всеукраїнському конкурсі знавців рідної мови ім. Петра Яцика Кондратюк Віталій, учень 4- а  класу,   зайняв 1 місце. У обласному Всеукраїнському конкурсі знавців рідної мови ім. Петра Яцика Кондратюк Віталій, учень 4- А класу, зайняв 1 місце. У  Всеукраїнському етапі конкурсу знавців рідної мови ім. Петра Яцика Кондратюк Віталій зайняв 2 місце.

       У щорічній шкільній олімпіаді з математики серед учнів 2- 4-х класів взяли участь 27  учнів. Перше місце серед учнів другого класу зайняв  Кузьмін Єгор, учень  2 – Б класу (вчитель Єрьоменко О. Г.); серед учнів третього  класу Ковтуненко Євген, учень 3 – А класу (вчитель Кропліс Н. П.); серед учнів четвертого класу  Кондратюк Віталій, учень 4 – А класу (вчитель Коваленко Н. І.)

      У інтернет - олімпіада з математики серед учнів 4 класів взяло участь 10 учнів. Кондратюк Віталій, учень  4 А класу, зайняв перше місце.

       У шкільній олімпіаді з природознавства серед учнів 2- 4-х класів взяли участь 26  учнів. Перше місце серед учнів другого класу зайняли  Капітан Єгор, учень 2 – Б класу , (вчитель Єрьоменко О. Г.) та  Карпенко Олег, учень 2 – В класу (вчитель Драгомирецька Н. Д.) Серед учнів третього  класу  перше місце зайняла   Жабковська Єлізавета, учениця 3-Б класу, (вчитель Тарасова М. А.). Серед учнів четвертого класу  перше місце зайняла Завортнюк Анастасія, учениця 4 – Б класу, (вчитель Снісаренко В. П.)

    58  учнів  2-4 класів брали участь у Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру». За результатами конкурсу 16 учнів показали відмінний результат, 28 учнів показали добрий результат, 14 учнів отримали сертифікат учасника конкурсу. Участь в таких конкурсах не тільки сприяє розвитку математичних здібностей учнів, а і підвищує їх активність, позитивне ставлення до навчання.

      41 учень 3-4 класів приймали участь у Всеукраїнському природничому конкурсі «Колосок». За результатами цього конкурсу 25 учнів отримали «Золотий колосок» за відмінний результат, 16  учнів отримали «Срібний колосок». Приймаючи участь у конкурсі діти виявили більше зацікавленості природничими науками, отримали поштовх до процесу пізнання, вміння  самостійно знаходити відповіді на запитання, вчаться експериментувати та спостерігати, стають допитливими, змагаються зі своїми однолітками і ще більше можуть повірити у свої сили. Участь в цьому конкурсі спонукає до процесу пізнання, розширює ерудицію, дає змогу працювати самостійно з різними джерелами інформації.

 У конкурсі «Геліантус» взяло участь 7 учасників. Диплом переможця отримали  5 учнів, диплом учасника – 2 учні.

Робота вчителів початкової школи на рівні гімназії

У процесі методичної роботи здійснюються підвищення наукового рівня вчителя, його підготовка до засвоєння змісту нових програм і технологій їх реалізації, постійне ознайомлення з досягненнями психолого-педагогічних дисциплін і методик викладання, вивчення і впровадження у шкільну практику передового педагогічного досвіду, творче виконання перевірених рекомендацій, збагачення новими, прогресивними й досконалими методами і засобами навчання, вдосконалення навичок самоосвітньої роботи вчителя, надання йому кваліфікованої допомоги з теорії та практичної діяльності.

     Із метою вивчення і поширення кращого досвіду роботи, розкриття творчого потенціалу та педагогічної майстерності педагогічних працівників  методичним об’єднанням було  проведено традиційний конкурс «Урок року-2015 -2016». У конкурсі «Урок року-2015 - 2016» брали участь вчителі: Вдовиченко Т.В.,  Коваленко Н. І., Кучеренко С. С, Єрьоменко О. Г..  Всі конкурсанти провели відкриті уроки.

    Конкурсні уроки були проведені із застосуванням інноваційних педагогічних технологій, а це свідчить про те, що у початковій школі працюють творчі педагогічні працівники, які впроваджують сучасні педагогічні технології у своїй роботі, ефективно використовують технічні засоби навчання.

Учителі Богдашова Т. Р., Єрьоменко О. Г. взяли участь у підготовці та проведенні загальногімназійних педагогічних рад, та виготовили з цієї теми інформаційні буклети та електронні презентації.

             Робота вчителів початкової школи на рівні  міста та області

           МО вчителів початкових класів бере участь у різних заходах шкільного, міського та обласного рівнів. Так у листопаді місяці, 2015- 2016 навчальному  року, на базі початкової школи, пройшов міський семінар – практикум для вчителів третіх класів  з проблеми: «Формування ключових компетентностей в учнів початкових класів засобами інтерактивного навчання». Проведена під час семінару робота сприяла розширенню педагогічного світогляду, підвищенню мотивації та інтересу освітян до дослідницької творчої діяльності, стимулювала їх до самоосвіти, пошуку нових підходів до організації методичної роботи. З досвідом роботи над проблемою виступила Вдовиченко Т. В. Всі вчителі початкових класів взяли активну участь у проведенні семінару.

 Вдовиченко Т. В. та Коваленко Н. І  є членами міської творчої лабораторії вчителів початкових класів з проблеми виховання у молодших школярів ціннісного ставлення до людини у навчально–виховному процесі.

Богдашова Т. Р. є членом журі міської олімпіади з української мови серед учнів 3 – 4 класів.

Вдовиченко Т. В. є членом журі міської олімпіади з математики серед учнів 4 класів.

Тарасова М.А. є членом міської організаційної  групи при проведенні олімпіади з математики. 

Вдовиченко Т. В. є членом міської проблемної групи для вчителів початкових класів з проблеми: «Удосконалення науково-методичного супроводу педагогічних працівників в умовах реалізації нового Державного стандарту  початкової загальної освіти».

Коваленко Н. І. є членом міської та обласної творчої групи з проблеми  «Виховання у молодших школярів ціннісного ставлення до людини у навчально-виховному процесі».

 

Завдання на 2016-2017 навчальний рік

            Аналіз роботи  методичного об'єднання свідчить про те, що ефективна організація роботи залежить від розвитку його інноваційного потенціалу, професійної компетентності педагогічного колективу, його готовності до роботи в умовах пошуку; створення науково-методичної та матеріально-технічної підтримки інноваційних змін.

 Для сучасної школи потрібні висококваліфіковані вчителі, які постійно шукають і знаходять найбільш ефективні шляхи й засоби вирішення завдань навчання, виховання, розвитку учнів, підготовки їх до життя. Вирішення цих завдань потребує пошуків творчих шляхів удосконалення всіх ділянок  роботи методичного об’єднання, систематичного озброєння вчителів міцними та глибокими знаннями, підвищення ефективності їхньої праці. Тому ми будуємо методичну роботу так, щоб кожен учитель міг якнайповніше розкривати здібності й талант, розвивати ініціативу й творчий пошук, самореалізуватися в професійній діяльності, підвищувати інноваційну культуру.

План роботи методичного об’єднання  виконано. У своїй роботі вчителі досягли певних успіхів у навчанні та вихованні молодших школярів, формуванні пізнавальної самостійності, духовної культури, національної самосвідомості учнів, розвитку здібностей та інтересу учнів до навчально-виховного процесу.

                        Нові напрямки розвитку роботи початкової ланки

                          

Наука – дослідження актуальних, глобальних наукових проблем.

Технологія – використання сучасних засобів навчання.

Інжиніринг -  використання Лего для моделювання та демонстрації у вирішенні різноманітних задач.

Математика – обчислення даних для її подальшого використання при створенні проектів.

                                          Завдання на майбутнє:

У новому 2016 – 2017 н. р. методичне об'єднання вчителів початкових класів продовжить роботу над науково-методичною темою: «Інноваційний підхід до організації навчально-виховного процесу у початковій школі».

Основні завдання методичного об'єднання вчителів

початкових класів на 2016 – 2017 н. р.

·         Реалізація Державного стандарту початкової освіти.

·         Формувати позитивну мотивацію навчально-пізнавальної діяльності.

·         Спрямовувати роботу кожного вчителя на навчальні можливості кожного учня.

·         Орієнтувати вчителів на активізацію творчого потенціалу, залучення до творчої діяльності, зростання рівня творчої компетентності учнів.

·         Використовувати системний підхід до роботи зі здібними та обдарованими учнями.

·         Забезпечення матеріальної бази для реалізації Lego-навчання.

·         Залучення педагогів та батьківської громади до розвитку нового напрямку навчання.

·         Продовжити роботу по вдосконаленню раніше обраних технологій.

·         Створення програми запровадження Lego-навчання.

·         Впровадження інноваційних сучасних технологій навчання.

 

 

 


УВАГА!!!

Друзі! Колеги! Випусники! Батьки!

  Запрошуємо всіх небайдужих! 16 листопада 2017  року о 14:00 уприміщенні обласної філармонії розпочнуться урочистості з нагоди 95-річчя від дня заснування середньої школи №5 та 25-річчя Гімназії ім. Тараса Шевченка.

Корисні посилання

Контакти міліції

Авксентьєва Ірина Володимирівна, капітан міліції
Телефон: +380(95)559-50-74