Комунальний заклад "Навчально-виховне об'єднання - "Спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад І ступеня "Гармонія" - Гімназія імені Тараса Шевченка - Центр позашкільного виховання "Контакт" міської ради міста Кропивницького Кіровоградської області

 

 Платформи, які використовують вчителі англійської мови

 Для роботи з учнями:

www.penpalschools.com

http://penfriends.cambridgeenglish.org

http://generation.global

https://myenglishlab.pearson-intl.com

https://schoolsonline.britishcouncil.org

https://live.etwinning.net

www.padlet.com

www.quizizz.com

www.kahoot.com

www.nearpod.com

https://classroom.google.com/

 Для самоосвіти:

www.scientix.eu

www.cambridge.org

http://education.microsoft.com

www.linguist.ua

www.pearsonelt.com

www.oup.com/elt

www.elt.dinternal.com.ua

https://moodle4teachers.org

https://ru.khanacademy.org

https://anvill.uoregon.edu

https://coursera.org

https://www.futurelearn.com

https://www.edx.org

https://www.office.com

 www.nus.org.ua

https://osvitoria.media/ru/

 

 

 

 

НВО «СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАДІ СТУПЕНЯ «ГАРМОНІЯ» - ГІМНАЗІЯ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА –

ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОГО ВИХОВАННЯ «КОНТАКТ»

КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

Аналіз роботи методичного об’єднання вчителів іноземних мов за         2016-2017 н.р.

    У 2016-17 н.р. МО вчителів іноземних мов гімназії працювало над темою «Організація інноваційного процесу при вивченні іноземних мов в умовах модернізації освіти». Науково-методична робота МО вчителів іноземних мов гімназії підпорядкована роботі над загально гімназійною методичною темою «Вплив інноваційного середовища на якість освітнього процесу в НВО», а саме над її другим етапом «Передовий педагогічний досвід вчителів іноземних мов як джерело інноваційної діяльності».

В рамках реалізації методичної проблеми методоб’єднання учителів іноземних мов виконало наступні завдання:

·        науково-методичну роботу МО вчителів іноземних мов гімназії було підпорядкувано дослідженню загально гімназійної педагогічної теми «Вплив інноваційного середовища на якість освітнього процесу в НВО»; розпочато другий етап роботи над темою «Психолого-педагогічні аспекти готовності вчителя до інноваційної діяльності». Педагогічна тема МО вчителів іноземних мов НВО на 2016-2017 н.р. «Передовий педагогічний досвід вчителів іноземних мов як джерело інноваційної діяльності».

·        були вивчені нормативні документи Міністерства освіти і науки України,  забезпечено дотримання критеріїв оцінювання знань учнів;

·        був продовжений моніторинг результатів навчальної діяльності учнів за семестр та  рік і здійснений порівняльний аналіз з попередніми роками;

·        активно впроваджувалися інноваційні технології навчання, інформаційно-комунікаційні технології, сучасні методи навчання, передовий досвід вітчизняної та зарубіжної освіти;

·        продовжили впровадження рівневої та профільної диференціації, реалізацію викладання англійської мови в економічних класах;

·        спланували заходи щодо впровадження STEAM-освіти у навчально-виховний процес при викладанні іноземної мови;

·        провели шкільний етап всеукраїнських олімпіад з англійської та німецької мов, вдосконалили роботу з обдарованими дітьми, забезпечити якісну підготовку шкільної команди до участі в міській та обласній олімпіадах з англійської та німецької мов, активізували роботу з учнями, які мають достатній рівень знань з предмету, готувати учнів до участі в міжнародних конкурсах;

·        продовжили співпрацю з методичними службами міста і області;

·        продовжили участь учителів МО в роботі творчих груп гімназії і міста;

·        працювали над підвищенням професійної майстерності вчителів МО шляхом вдосконалення роботи школи передового педагогічного досвіду, організації взаємовідвідувань уроків з детальним аналізом і подальшим обговоренням;

·        провели предметний тиждень з використанням інтелектуальних конкурсів і вікторин;

·        продовжили роботу з популяризації німецької мови в гімназії і підготовки учнів до участі в олімпіаді з німецької мови, активізували взаємовідвідування уроків серед учителів німецької мови;

·        доповнили і оновили банк завдань для підготовки учнів до ЗНО;

·        підвищили рівень використання вчителями МО ІКТ та мультимедійних засобів, склали банк даних уроків з використанням мультимедійної дошки, інтерактивного телебачення та електронних додатків до НМК Headway; Laser, Prepare 7, Get 200

·        брали участь в конкурсах фахової майстерності;

·        налагодили роботу у міжнародному проекті «eTwinning», продовжили роботу в інших міжнародних проектах і конкурсах для розвитку комунікативної та загальнокультурної компетенції учнів.

 

 

Робота над річною темою проводилась на засіданнях МО та кожним вчителем через опрацювання індивідуальних методичних тем.  Учителі МО пов’язали індивідуальні методичні теми з річною темою методичного об’єднання і з загальногімназійною методичною темою. Протягом року вчителі працювали над такими методичними темами :

·        «Індивідуальний підхід у вивченні іноземної мови в умовах модернізації освіти» (Яковцева Інна Олексіївна);

·        «Інноваційні підходи до розвитку читання, письма та критичного мислення в старших класах при формуванні мовних компетентностей учнів» (Харченко Ірина Вікторівна);

«Інтерактивне навчання як один з ефективних методів інноваційних технологій» (Ромащенко Оксана Анатоліївна);

·        «Розвиток лінгвістичної та соціокультурної компетенції учнів середніх класів засобами інтернет середовища» (Ткаченко Наталія Григорівна);

·        «Використання ІКТ на уроках англійської мови в початковій школі як чинник організації інноваційного освітнього середовища» (Ромащенко Валерій Олександрович);

·        «Використання методу проектів для розвитку соціолінгвістичної компетентності учнів» (Дяконенко Тетяна Миколаївна);

·        «Розвиток навичок 21 століття на уроках англійської мови як основа формування життєвих компетентностей дитини» (Дудіч Ганна Вікторівна);

·        «Формування мовленнєвих компетенцій учнів на середньому етапі навчання через використання інноваційних технологій»(Лисенко Наталія Геннадіївна);

·        «Розвиток комунікативної компетенції у молодших школярів через використання інноваційних технологій навчання» (Каширна Валентина Анатоліївна);

·         «Формування комунікативної компетенції на уроках німецької мови шляхом використання інноваційних технологій» (Любчич Оксана Михайлівна)

·         «Інноваційні підходи до створення мовленнєвих ситуацій на уроці іноземної мови як засіб розвитку комунікативних здібностей учнів»(Чабан Оксана Іванівна);

·        «Активізація процесу пізнавальної діяльності учнів початкових класів на уроках англійської мови шляхом використання інноваційних технологій»(Оковита Діана Артурівна);

·        «Розвиток комунікативної компетенції молодших школярів засобами ІКТ» (Матросова Марина Вікторівна).

·        «Формування комунікативних компетентностей учнів молодшої школи шляхом застосування ІКТ»  (Беценко Ірина Станіславівна)

 

Робота з реалізації загальногімназійної методичної теми продовжувалась на засіданнях методичного об’єднання вчителів іноземних мов НВО. Протягом року було проведено чотири засідання методичного об’єднання, на яких опрацьовано такі теми:

·        Вивчення інновацій та нововведень – запорука ефективності роботи вчителів іноземних мов. Аналіз результатів минулого навчального року й завдання наступного.

·        Формування навичок самостійного навчання учнів;

·        Ефективність застосування педагогами НВО методів справжнього навчання. Аналіз роботи за І півріччя;

·        Досвід створення оптимального освітнього середовища на уроках англійської мови для виховання та навчання самодостатньої особистості.

   Члени МО вчителів іноземних мов працювали над обраними методичними темами на рівні НВО, ділилися напрацюваннями на рівні міста та області, брали участь в заходах Всеукраїнського та міжнародного рівнів.

 

Робота членів МО іноземних мов на рівні НВО:

·        Ромащенко О.А. очолила шкільну творчу групу «Вплив інноваційних технологій на творчий потенціал вчителя та розвиток обдарувань дитини». До роботи даної творчої групи долучились майже всі вчителі МО;

·        Каширна В.А. очолює творчу групу вчителів англійської мови початкової школи «Впровадження сучасних форм та методів викладання англійської мови в початковій школі»

·        Яковцева І.О. виступила на педагогічній раді з презентацією найновіших НМК з англійської мови «Твій новий підручник»; а також з повідомленням на тему «Ефективність застосування вчителями іноземних мов НВО методів справжнього навчання» (лютий 2017)

·        Каширна В.А. виступала на педраді з презентацією досвіду методичного об’єднання з організації самостійної навчальної діяльності учнів на уроках англійської мови засобами ІКТ»

·         Ткаченко Н.Г. презентувала проект FacetoFaith та рекомендації щодо необхідності формування навичок 21 століття і підлітків а також презентувала на педагогічній раді результати вивчення стану викладання німецької мови в 2016-2017 н.р. 

·        Матросова М.В. виступала на педагогічній раді з доповіддю «Створення Оптимального освітнього середовища для виховання та навчання самодостатньої особистості»

·        Дьяконенко Т.М. виступала на педагогічній раді з презентацією «Організаційно-педагогічні умови створення сприятливого навчально-виховного середовища»

·        Харченко І.В. виступала на педраді з презентацією методичної роботи кафедри іноземних мов

Робота членів МО іноземних мов на рівні міста:

·        Дудіч Г.В. виступила на серпневій конференції для вчителів іноземних мов міста (25.08.2016)

·        Харченко І.В. відвідала семінар-практикум для вчителів англійської мови з проблеми «Робота з обдарованими учнями», який відбувся на базі колегіуму;

·        Яковцева І.О. відвідала семінар-практикум для вчителів англійської мови від видавництва NationalGeographic, який відбувся на базі КДПУ ім.. В. Винниченка

·        Харченко І.В., Дудіч Г.В. та Ткаченко Н.Г. відвідали семінар практикум від видавництва Macmillan та відкриті уроки з підготовки до ЗНО від видавництва Pearson Dinternal-Book із запровадження сучасних комунікативних підходів до навчання англійської мові в старшій та середній, який відбувся на базі гімназії ім.. Т. Шевченка, а Дьяконенко Т.М. відвідала подібний семінар на базі НВО №6.

·        Дудіч Г.В. взяла участь у роботі семінару британського видавництва Macmillan Publishers LTD (02.11.2016) на базі ОУНБ ім.. Д.Чижевського. Проблема семінару: «Аналіз типових помилок та стратегія підготовки до ЗНО»

·        Харченко І.В. взяла участь у семінарі-практикумі для голів МО англійської мови «Методологічне підґрунтя та шляхи практичної реалізації принципу між предметних зв’язків на уроках іноземної мови», який відбувся на базі НВО № 32 (15.02.2017)

·        Дудіч Г.В., Ткаченко Н.Г., Харченко І.В.,Ромащенко О.А., Яковцева І.О., Каширна В.А. провели майстер-клас для молодих учителів англійської мови міста з теми  “Розвиток навичок 21 століття шляхом впровадження проектної діяльності на уроках англійської мови”

·        Любчич О.М відвідала курси від  Гьоте інституту (24.10-29.10.2016), а також семінар вчителів німецької мови (вересень 2016)

·        Дудіч Г.В. та Дьяконенко Т.М беруть участь у роботі міської творчої групи «Сучасні ІКТ на уроках англійської мови» та Дудіч Г.В. підготувала матеріал для публікацій з даної тематики

·        Дудіч Г.В. та Харченко І.В. взяли участь у семінарі «Навчай на 12», що був проведений за сприяння Молодіжної волонтерської організації YMCA-KR (05.05.2017), де вони презентували імплементацію елементів STEM-освіти в навчально виховний процес, а також методики “Flipped classroom” (« перевернутого навчання»)

·        Яковцева І.О співпрацювала з колегами ЗОШ 18 над передачею досвіду в роботі літніх дитячих таборів

·        Віхтоденко Ю.С. Залучила учнів 10-11класів до міського заходу  Модель ООН, який відбувався на базі НВО №6

·        Каширна В.А. є членом міської творчої групи вчителів філологічного та математичного напрямків рамках впровадження інноваційного освітнього проекту «Розквіт» 

Робота членів МО іноземних мов на рівні області:

·        Дудіч Г.В. взяла участь в серпневому засіданні учителів англійської мови Новоукраїнського районного методичного кабінету, виступ на тему «Організація проектної діяльності на уроках англійської мови»

·        Ткаченко Н.Г., як координатор проекту Generation Global,  у жовтні 2016р провела майстер- клас для вчителів англ.. мови, слухачів курсів КОІППО, про розвиток компетенцій учнів на платформі даного міжнародного проекту.

·        Дудіч Г.В. взяла участь в роботі Обласного зльоту молодих вчителів та профспілкового активу, провела майстер клас з проектного навчання для учасників (29-31.03.2017), а Харченко І.В виступила з презентацію інтерактивних веб додатків.   

·        Харченко І.В., Ткаченко Н.Г. залучили учнів  10 класів до обласного фестивалю Єврофест

 

Робота членів МО іноземних мов на Всеукраїнському рівні:

·        Дудіч Г.В., Ткаченко Н.Г., Ромащенко О.А., Каширна В.П., Оковита Д.А., пройшли навчальний тренінг “Розвиток в учнів життєвих компетенцій XXI ст. за допомогою інформаційних технологій”, 08.10. 2016 р. від Центру нової освіти Івана Іванова.

·        Дудіч Г.В. провела ряд відкритих уроків для глядачів українських телеканалів, дала низку інтервю в засобах масової інформації

·        Дудіч Г.В. провела вебінар на платформі видавництва «Ранок» на тему «Формування навичок 21 століття через проектне навчання» в рамках «Інтерактивної школи творчого вчителя» (24.-3.2017), а також взяла участь в якості спікера в інтернет-марафоні ВГ Основа і провела вебінар «Проектна діяльність для розвитку навичок ХХІ століття», а також виступала перекладачем для колеги, вчителя-амбасодора Варкі. Фіналіста Global Teacher Prize Mareike Hachemer (Німеччина), яка проводила вебінар на тему «Global Goal Education – Connecting Learning to the activities that help make the world a better place»

·        Ромащенко О.А. пройшла курси з підготовки до екзамену ТКТ  (20-21.08 2016) та склала екзамен ТКТ та отримала сертифікат міжнародного зразка (жовтень, 2016)

·        Каширна В.А та Віхтоденко Ю.С. організували та провели всеукраїнський Конкурс з англійської мови “Грінвіч”

·        Харченко І.В, Каширна В.А. та Віхтоденко Ю.С. організували та провели всеукраїнський Конкурс з англійської мови «Пазл»

·        Яковцева І.О.  взяла участь у семінарі-тренінгу “Твій сучасний підручник” 15-16 серпня 2016, Київ

·        Ткаченко Н.Г., Каширна В.А. та Оковита Д.А. прослухали ряд вебінарів від різноманітних видавництв

·        Любчич О.М. організувала та провела Всеукраїнський Конкурс з німецької мови «Орлятко»

·        Ткаченко Н.Г., Дудіч Г.В. та Яковцева І.О. залучили учнів 5-10 класів до Всеукраїнської інтерактивної гри «Олімпус» з англійської мови.

·        Дудіч Г.В. створила методичний посібник «Мультимедійні навчальні проекти на уроках англійської мови як ефективний засіб розвитку навичок ХХІ століття»

·        Каширна В.А. підготувала матеріал для публікації у  науково-методичному журналі «Англійська мова в початковій школі» від видавничої групи «ОСНОВА» м. Харків

 

Робота членів МО іноземних мов на міжнародному рівні:

·        Дудіч Г.В., взяла участь в роботі міжнародних інтернет-конференцій Edmodocon-2016,  15-17 серпня 2016, тема “Інновації в сучасній освіті” та The Global Education Conference;

·        Харченко І.В. та Дудіч Г.В. організували та взяли участи в міжнародному молодіжному обміні “Польсько-Український порадник позитивних дій”, 20-27.10.2016, м. Вісла, Польща

·        Дудіч Г.В. взяла участь та увійшла до фіналу міжнародного конкурса на визнання досягнень в освіті GlobalTeacherPrize., наразі бере участь у роботі міжнародної творчої групи вчителів-фіналістів конкурсу GlobalTeacherPrize та розробці матеріалів з навчання цілям сталого розвитку і виховання глобальних громадян. Як фіналіст конкурсу взяла участь у роботі двох міжнародних освітянських подій: The Varkey Teacher Ambassadors Leadership Summit (16-17.03.2017) та The Global Educational and Skills Forum (18-19.03.2017) в Дубай, ОАЕ.

·        Дудіч Г.В та Дьяконенко Т.М. взяли участь у міжнародному скайп-обміні Microsoft Skype-a-Thon з Великою Британією. Спільний проект обміну культурними артифактами “Cultural Package Exchange

·        Ткаченко Н.Г. залучила учнів гімназії до участі в міжнародному проекті Generation Global. В рамках проекту учні провели веб-конференції з однолітками з Індії, Пакістану, Сїєра Леоне та Мексики; а також взяла участь у семінарі-тренінгу в рамках міжнародного проекту FacetoFaith у м. Київ та виступила з повідомленням про досвід роботи в проекті, була призначена координатором-волонтером проекту в Кіровоградській області;

·        Харченко І.В., залучили учнів гімназії до проекту електроного листування зі школою Sotkumankoulu, Фінляндія а також до двох проектів в Etweening

·        Дудіч Г.В.  та Лисенко Н.Г. залучили учнів 7 класу до міжнародного проекту “Human Differences” (Людські відмінності) за участю підліткової  молоді з 37 країн, що сприяє формуванню толерантності

·        Дудіч Г.В. та Дьяконенко Т.М. залучили учнів 8го классу до участі в міжнародному проекті по дослідженню альтернативних джерел енергії “Know My World” («Знай свій світ»)

·        Дудіч Г.В. представляла англомовну версію загальногімназійного  STEM-проекту «Яблуко» на міжнародному конкурсі STEMDiscovery Week

·        Дудіч Г.В. та Ткаченко Н.Г. залучили учнів 5, 6, 8, 9 та 10 класів до міжнародного проекту з кооперативного навчання PenPalsSchools, де учні обмінювалися  культурними цінностями з їх однолітками з інших країн та брали участь у чатах з їх однолітками з тем: Flags of the World, Food of the World (5,6 кл) та World Explorer (10 кл) 

·        Дудіч Г.В., Дьяконенко Т.М. та Віхтоденко Ю.С. залучили учнів 5 класів до міжнародного проекту World Read Aloud Day

·        Ткаченко Н.Г. створила міжрегіональну/міжнародну (у групу входить професор із США Лідія Тарнавський) творчу групу Асоціацій вчителів англ. мови з підготовки буклетів для 5 –ої міжнародної конференції у червні 2017, що проходила у місті Кропивницький та залучила вчителів НВО Ткаченко Н.Г., Ромащенко О.А., Харченко І.В., Дудіч Г.В. до публікації матеріалів у буклеті конференції.

·        Любчич О.М. організувала зустріч учнів з Вальтером Хубером (Нюрнберг, Німеччина), під час якої діти більше дізналися про культуру цієї країни.

·        Ткаченко Н.Г., Дудіч Г.В., Лисенко Н.Г., Дьяконенко Т.М. у рамках міжнародного проекту Generation Global залучили учнів 6-10 класів  до відео конференції з  однолітками з різних країн

·        Ткаченко Н.Г., Віхтоденко Ю.С., Лисенко Н.Г., Харченко І.В., Ромащенко О.А , Дудіч Г.В  підготували та залучили учнів 7 класів до відео конференції з учнями Індії, Великобританії та України на тему «Hate Speech»

·        Дьяконенко Т.М. залучила учнів 8Б та 9А класів до участі в міжнародному конкурсі есе “What can we learn from nature” (Чому ми можемо навчитися у природи), під егідою Goi Peace Foundation

 

Співпраця з Кіровоградським ЦМСПС та КОІППО:

·        Ткаченко Н.Г., Дудіч Г.В., Дьяконенко Т.М., Ромащенко О.А., Любчич О.М. та Каширна В.А. беруть участь в роботі в журі предметних олімпіад;

·        Ткаченко Н.Г., Ромащенко О.А. та Харченко І.В. брали участь в перевірці робіт ЗНО з англійської мови;

·        Дудіч Г.В. член експертної комісії з встановлення порогового балу ЗНО з англійської мови; Член методичної ради ЦМСПС

·        Харченко І.В. та Ткаченко Н.Г. підготували гімназійну команду до участі в конкурсі вихованців мовних таборів «Всі прапори завітали до нас».

·        Дьяконенко Т.М. провела урок для та семінар для слухачів курсів КОІППО 26.04.2017

·        Каширна В.А. та Оковита Д.А. за власним сценарієм підготували та  провели відкритий позакласний захід у 1-В класі “The ABC-Partyв рамках обласного семінара-практикума «Формування комунікативної компетенції засобами англійської мови» для слухачів курсів КОІППО ім. В. Сухомлинського

·        Ромащенко В.О. провів три відкритих уроки для слухачів курсів КОІППО

·        Дудіч Г.В. презентувала загальногімназійний проект «Яблуко» для учасників семінару КОІППО 

 

Результативність навчальних досягнень учнів НВО з іноземних мов за 2016-2017 н.р. можна проаналізувати за наступними

таблицями:

 

Аналіз результатів навчальної діяльності учнів гімназії з англійської мови за 2016-2017 н.р. (у відсотках)

ПІП

учителя

Рівні навчальних досягнень

Початковий

Середній

Достатній

Високий

Віхтоденко Юлія Сергіївна

0

3.7

74.1

22.2

Дудіч Ганна Вікторівна

0

8

50

42

Дяконенко Тетяна Миколаївна

0

14

54

32

Лисенко Наталія Геннадіївна

0

13.6

62.7

23.7

Ромащенко Оксана Анатоліївна

0

34.2

46.1

19.7

Ткаченко Наталія Григорівна

0

6.6

57.4

36

Харченко Ірина Вікторівна

0

12.7

49.2

38.1

Яковцева Інна Олексіївна

0

8.4

62.8

28.8

Середній показник

0

12.65

57.04

30.31

 

Аналіз результатів навчальної діяльності учнів гімназії з німецької мови за 2016-2017 н.р. (у відсотках)

ПІП

учителя

Рівні навчальних досягнень

Початковий

Середній

Достатній

Високий

Каширна В.А.

0

0

43

57

Любчич О.М.

0

24

37

39

Чабан О.І.

0

29

47

24

Середній показник

0

17.7

42.3

40

 

Аналіз результатів навчальної діяльності учнів початкової школи з англійської мови за 2016-2017н.р. (у відсотках)

 

ПІП

учителя

Рівні навчальних досягнень

Початковий

Середній

Достатній

Високий

Віхтоденко Юлія Сергіївна

0

0

60

40

Каширна В.А.

0

3.3

41.7

55

Лисенко Н.Г.

0

27

73

 

Матросова М.В.

0

0

67

33

Оковита Д.А.

0

4

51

45

Ромащенко В.О.

0

3

66

31

Чабан О.І.

0

0

45

55

Беценко І.С.

0

14.6

54.2

31.2

Середній показник

0

6.5

57.2

36.3

 

 

3 03.10.2016 по 13.10.2016  в гімназії проводився тиждень іноземних мов. Всі позакласні заходи, проведені протягом предметного тижня, мали на меті

•        формування пізнавальних інтересів учнів

•        формування і розвиток соціокультурної компетенції учнів

•        підвищення загальноосвітнього рівня і рівня володіння іноземними мовами

•        розвиток творчої активності учнів

•        підвищення інтересу до вивчення іноземної мови

Протягом тижня були проведені наступні заходи:

•        Серед учнів 5-х класів вчителем Дьяконенко Т.М. проведено конкурс  на кращого знавця англійської мови «The English Star», команд-переможців нагородили дипломами.

Також вчитель Яковцева І.О. організувала та провела конкурс постерів My home is my castle.

•        Серед учнів 6-х класів вчительТкаченко Н.Г.. провела вікторину на найкраще знання англомовних країн

Вчителі німецької мови Любчич О.М. та Чабан О.І. залучили учнів 6-х класів до інтерактивної гри Wie wird das auf Deutsch

·        Учні 7-х класів під керівництвом вчителів Яковцевої І.О., Лисенко Н.Г. Віхтоденко Ю.С. та Ромащенко О.І. підготували стінгазети на тему «English-speaking writers». До випуску тематичних стіннівок на краєзнавчу тематику Interessante facten uber Deutschland також долучились учні, які вивчають німецьку мову під керівництвом вчителів Любчич О.М. та Чабан О.І.

·        Вчителі Харченко І.В. та Дудіч Г.В. організували та провели інтерактивну гру ScavengerHunt серед учнів 8х класів. Також учні були залученні до випуску тематичних стіннівок вчителями німецької мови Любчич О.М. та Чабан О.І.

•        Серед учнів 9-10 х класів вчитель Ткаченко Н.Г провела відео конференцію у рамках проекту Generation Global з теми “Peace and Reconciliation” а також презентацію англомовних країн. Вчитель Любчич О.М. також залучила учнів 9х класів до інтерактивної лексичної гри і випуску буклетів німецькою мовою.

•        Учні 10 класу під керівництвомТкаченко Н.Г. протягом тижня брали участь у міжнародному проекті Snapchatstory

•        Учні 9-10х класів мали змогу взяти участь в конкурсі віршів відомих німецьких авторів різними мовами, який проводила вчитель Любчич О.М

•        Серед учнів 8-11х класів відбулося «Шоу двійників», яке організовувала Харченко І.В. . Учні співали пісні англійською мовою, підготували танцювальні номери, притаманні англомовним країнам.. В підготовці фінального святкового концерту активну участь взяли вчителі Дудіч Г.В., Харченко Н.Г., Ткаченко Н.Г., Т.М., Яковцева І..О., Ромащенко О.А.

Під час проведення предметного тижня найактивнішими були учні 8А, 8Б,

10 Б, 10 В, 11 Б класів.

Завдяки позакласним заходам, проведеним під час тижня іноземних мов в гімназії, було розширено сферу застосування учнями знань, умінь та навичок, набутих під час уроків. Вчителі мали можливість привернути увагу всіх учнів гімназії  до важливості вивчення іноземних мов, а учні мали можливість продемонструвати свої досягнення в оволодінні предметом.

 

 

Результативність учнів НВО в предметних олімпіадах та конкурсах як показник сформованості навчально-пізнавальної та загальнокультурної компетенцій:

·        В міській олімпіаді з англійської мови взяли участь 5 учнів. Двоє учнів посіли призові місця: Вінтенко Юлія (10-Б, вчитель Ткаченко Н.Г.) – ІІ місце, Ковальчук Аліна (11-Б, вчитель Харченко І.В.) – ІІ місце. Обидві учениці братимуть участь в обласній олімпіаді з англійської мови;

·        110 учнів НВО взяли участь у Всеукраїнській інтерактивній грі «Гринвіч 2016», Золотий сертифікат -5 учнів, Срібний сертифікат – 15 учнів, Бронзовий сертифікат – 12 учнів.

·        32 учня НВО взяли участь у Всеукраїнській інтерактивній грі «Олімпус» з англійської мови,

·        41 учень НВО був залучений до участі у Всеукраїнських інтерактивних конкурсах Puzzle з англійської мови (3 дипломи І місця, 3 дипломи ІІ місця та 1 диплом ІІІ місця Всеукраїнського рівня, 6 дипломів І місця, 2 дипломи 2 місця та 2 дипломи ІІІ місця регіонального рівня)

·        Учні НВО брали участь в конкурсі з німецької мови «Орлятко» (учитель Любчич О.М.) Золотий сертифікат отримали 2 учнів (Каширна Марія, Стародуб Юлія) і 20 учнів отримали дипломи учасників

·        4 учнів НВО брали участь у міжнародній програмі обміну майбутніх лідерів FLEX; 2 учнів стали національними фіналістами (Фарик Вікторія та Лисенко Вікторія, 1 учениця стала альтернативним кандидатом (Вінтенко Юлія) 10Б кл) (вчитель Ткаченко Н.Г.)

·        Троє учнів НВО взяли участь в міжнародному конкурсі HMC, запровадженому Радою директорів приватних шкіл Англії

 

 

Основні завдання та напрямки роботи МО на 2017-2018 н.р.:

·        науково-методичну роботу МО вчителів іноземних мов гімназії підпорядкувати вирішенню загальногімназійної методичної проблеми «Інноваційні технології в системі методичної роботи вчителів НВО – засіб творчого розвитку учнів»;

·        забезпечити вивчення нормативних документів Міністерства освіти і науки України,оновлених програм для початкової та старшої школи, дотримання критеріїв оцінювання знань учнів;

·        продовжити моніторинг результатів навчальної діяльності учнів за семестр та  рік і здійснити порівняльний аналіз з попередніми роками, вдосконалити роботу з обдарованими учнями і з тими, що мають проблеми з навчанням;

·        активно впроваджувати інноваційні технології навчання, інформаційно-комунікаційні технології, сучасні методи навчання, передовий досвід вітчизняної та зарубіжної освіти, заохочувати активну участь всіх членів МО у процесі самоосвіти;

·        забезпечити якісну підготовку шкільної команди до участі в міській та обласній олімпіадах з англійської та німецької мов, особливу увагу приділити роботі з обдарованими учнями з німецької мови;

·        продовжити співпрацю з методичними службами міста і області;

·        продовжити участь учителів МО в роботі творчих груп гімназії і міста;

·        працювати над підвищенням професійної майстерності вчителів МО шляхом запровадження інноваційних неформальних заходів з обміну досвідом (Teachmeet, Hacaton);

·        доповнити і оновити банк завдань для підготовки учнів до ЗНО, продовжити практику створення відео лекцій для дистанційної підготовки до ЗНО; створити банк завдань з аудіювання та рівневих завдань (рівні В1 та В2)

·        доповнити банк даних уроків з використанням мультимедійної дошки, інтерактивного телебачення та електронних додатків до НМК;

·        брати участь в конкурсах фахової майстерності;

·        продовжити роботу в міжнародних проектах і конкурсах;

·        активно долучатися до міжпредметних проектів в рамках запровадження  STEAM-освіти;

·        опрацювати нові НМК Wider World, Focus, Laser.

 

 

 

 НВО «СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАДІ СТУПЕНЯ «ГАРМОНІЯ» - ГІМНАЗІЯ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА –

ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОГО ВИХОВАННЯ «КОНТАКТ»

КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

Аналіз роботи методичного об’єднання вчителів іноземних мов за         2016-2017 н.р.

    У 2016-17 н.р. МО вчителів іноземних мов гімназії працювало над темою «Організація інноваційного процесу при вивченні іноземних мов в умовах модернізації освіти». Науково-методична робота МО вчителів іноземних мов гімназії підпорядкована роботі над загально гімназійною методичною темою «Вплив інноваційного середовища на якість освітнього процесу в НВО», а саме над її другим етапом «Передовий педагогічний досвід вчителів іноземних мов як джерело інноваційної діяльності».

В рамках реалізації методичної проблеми методоб’єднання учителів іноземних мов виконало наступні завдання:

·        науково-методичну роботу МО вчителів іноземних мов гімназії було підпорядкувано дослідженню загально гімназійної педагогічної теми «Вплив інноваційного середовища на якість освітнього процесу в НВО»; розпочато другий етап роботи над темою «Психолого-педагогічні аспекти готовності вчителя до інноваційної діяльності». Педагогічна тема МО вчителів іноземних мов НВО на 2016-2017 н.р. «Передовий педагогічний досвід вчителів іноземних мов як джерело інноваційної діяльності».

·        були вивчені нормативні документи Міністерства освіти і науки України,  забезпечено дотримання критеріїв оцінювання знань учнів;

·        був продовжений моніторинг результатів навчальної діяльності учнів за семестр та  рік і здійснений порівняльний аналіз з попередніми роками;

·        активно впроваджувалися інноваційні технології навчання, інформаційно-комунікаційні технології, сучасні методи навчання, передовий досвід вітчизняної та зарубіжної освіти;

·        продовжили впровадження рівневої та профільної диференціації, реалізацію викладання англійської мови в економічних класах;

·        спланували заходи щодо впровадження STEAM-освіти у навчально-виховний процес при викладанні іноземної мови;

·        провели шкільний етап всеукраїнських олімпіад з англійської та німецької мов, вдосконалили роботу з обдарованими дітьми, забезпечити якісну підготовку шкільної команди до участі в міській та обласній олімпіадах з англійської та німецької мов, активізували роботу з учнями, які мають достатній рівень знань з предмету, готувати учнів до участі в міжнародних конкурсах;

·        продовжили співпрацю з методичними службами міста і області;

·        продовжили участь учителів МО в роботі творчих груп гімназії і міста;

·        працювали над підвищенням професійної майстерності вчителів МО шляхом вдосконалення роботи школи передового педагогічного досвіду, організації взаємовідвідувань уроків з детальним аналізом і подальшим обговоренням;

·        провели предметний тиждень з використанням інтелектуальних конкурсів і вікторин;

·        продовжили роботу з популяризації німецької мови в гімназії і підготовки учнів до участі в олімпіаді з німецької мови, активізували взаємовідвідування уроків серед учителів німецької мови;

·        доповнили і оновили банк завдань для підготовки учнів до ЗНО;

·        підвищили рівень використання вчителями МО ІКТ та мультимедійних засобів, склали банк даних уроків з використанням мультимедійної дошки, інтерактивного телебачення та електронних додатків до НМК Headway; Laser, Prepare 7, Get 200

·        брали участь в конкурсах фахової майстерності;

·        налагодили роботу у міжнародному проекті «eTwinning», продовжили роботу в інших міжнародних проектах і конкурсах для розвитку комунікативної та загальнокультурної компетенції учнів.

 

 

Робота над річною темою проводилась на засіданнях МО та кожним вчителем через опрацювання індивідуальних методичних тем.  Учителі МО пов’язали індивідуальні методичні теми з річною темою методичного об’єднання і з загальногімназійною методичною темою. Протягом року вчителі працювали над такими методичними темами :

·        «Індивідуальний підхід у вивченні іноземної мови в умовах модернізації освіти» (Яковцева Інна Олексіївна);

·        «Інноваційні підходи до розвитку читання, письма та критичного мислення в старших класах при формуванні мовних компетентностей учнів» (Харченко Ірина Вікторівна);

«Інтерактивне навчання як один з ефективних методів інноваційних технологій» (Ромащенко Оксана Анатоліївна);

·        «Розвиток лінгвістичної та соціокультурної компетенції учнів середніх класів засобами інтернет середовища» (Ткаченко Наталія Григорівна);

·        «Використання ІКТ на уроках англійської мови в початковій школі як чинник організації інноваційного освітнього середовища» (Ромащенко Валерій Олександрович);

·        «Використання методу проектів для розвитку соціолінгвістичної компетентності учнів» (Дяконенко Тетяна Миколаївна);

·        «Розвиток навичок 21 століття на уроках англійської мови як основа формування життєвих компетентностей дитини» (Дудіч Ганна Вікторівна);

·        «Формування мовленнєвих компетенцій учнів на середньому етапі навчання через використання інноваційних технологій»(Лисенко Наталія Геннадіївна);

·        «Розвиток комунікативної компетенції у молодших школярів через використання інноваційних технологій навчання» (Каширна Валентина Анатоліївна);

·         «Формування комунікативної компетенції на уроках німецької мови шляхом використання інноваційних технологій» (Любчич Оксана Михайлівна)

·         «Інноваційні підходи до створення мовленнєвих ситуацій на уроці іноземної мови як засіб розвитку комунікативних здібностей учнів»(Чабан Оксана Іванівна);

·        «Активізація процесу пізнавальної діяльності учнів початкових класів на уроках англійської мови шляхом використання інноваційних технологій»(Оковита Діана Артурівна);

·        «Розвиток комунікативної компетенції молодших школярів засобами ІКТ» (Матросова Марина Вікторівна).

·        «Формування комунікативних компетентностей учнів молодшої школи шляхом застосування ІКТ»  (Беценко Ірина Станіславівна)

 

Робота з реалізації загальногімназійної методичної теми продовжувалась на засіданнях методичного об’єднання вчителів іноземних мов НВО. Протягом року було проведено чотири засідання методичного об’єднання, на яких опрацьовано такі теми:

·        Вивчення інновацій та нововведень – запорука ефективності роботи вчителів іноземних мов. Аналіз результатів минулого навчального року й завдання наступного.

·        Формування навичок самостійного навчання учнів;

·        Ефективність застосування педагогами НВО методів справжнього навчання. Аналіз роботи за І півріччя;

·        Досвід створення оптимального освітнього середовища на уроках англійської мови для виховання та навчання самодостатньої особистості.

   Члени МО вчителів іноземних мов працювали над обраними методичними темами на рівні НВО, ділилися напрацюваннями на рівні міста та області, брали участь в заходах Всеукраїнського та міжнародного рівнів.

 

Робота членів МО іноземних мов на рівні НВО:

·        Ромащенко О.А. очолила шкільну творчу групу «Вплив інноваційних технологій на творчий потенціал вчителя та розвиток обдарувань дитини». До роботи даної творчої групи долучились майже всі вчителі МО;

·        Каширна В.А. очолює творчу групу вчителів англійської мови початкової школи «Впровадження сучасних форм та методів викладання англійської мови в початковій школі»

·        Яковцева І.О. виступила на педагогічній раді з презентацією найновіших НМК з англійської мови «Твій новий підручник»; а також з повідомленням на тему «Ефективність застосування вчителями іноземних мов НВО методів справжнього навчання» (лютий 2017)

·        Каширна В.А. виступала на педраді з презентацією досвіду методичного об’єднання з організації самостійної навчальної діяльності учнів на уроках англійської мови засобами ІКТ»

·         Ткаченко Н.Г. презентувала проект FacetoFaith та рекомендації щодо необхідності формування навичок 21 століття і підлітків а також презентувала на педагогічній раді результати вивчення стану викладання німецької мови в 2016-2017 н.р. 

·        Матросова М.В. виступала на педагогічній раді з доповіддю «Створення Оптимального освітнього середовища для виховання та навчання самодостатньої особистості»

·        Дьяконенко Т.М. виступала на педагогічній раді з презентацією «Організаційно-педагогічні умови створення сприятливого навчально-виховного середовища»

·        Харченко І.В. виступала на педраді з презентацією методичної роботи кафедри іноземних мов

Робота членів МО іноземних мов на рівні міста:

·        Дудіч Г.В. виступила на серпневій конференції для вчителів іноземних мов міста (25.08.2016)

·        Харченко І.В. відвідала семінар-практикум для вчителів англійської мови з проблеми «Робота з обдарованими учнями», який відбувся на базі колегіуму;

·        Яковцева І.О. відвідала семінар-практикум для вчителів англійської мови від видавництва NationalGeographic, який відбувся на базі КДПУ ім.. В. Винниченка

·        Харченко І.В., Дудіч Г.В. та Ткаченко Н.Г. відвідали семінар практикум від видавництва Macmillan та відкриті уроки з підготовки до ЗНО від видавництва Pearson Dinternal-Book із запровадження сучасних комунікативних підходів до навчання англійської мові в старшій та середній, який відбувся на базі гімназії ім.. Т. Шевченка, а Дьяконенко Т.М. відвідала подібний семінар на базі НВО №6.

·        Дудіч Г.В. взяла участь у роботі семінару британського видавництва Macmillan Publishers LTD (02.11.2016) на базі ОУНБ ім.. Д.Чижевського. Проблема семінару: «Аналіз типових помилок та стратегія підготовки до ЗНО»

·        Харченко І.В. взяла участь у семінарі-практикумі для голів МО англійської мови «Методологічне підґрунтя та шляхи практичної реалізації принципу між предметних зв’язків на уроках іноземної мови», який відбувся на базі НВО № 32 (15.02.2017)

·        Дудіч Г.В., Ткаченко Н.Г., Харченко І.В.,Ромащенко О.А., Яковцева І.О., Каширна В.А. провели майстер-клас для молодих учителів англійської мови міста з теми  “Розвиток навичок 21 століття шляхом впровадження проектної діяльності на уроках англійської мови”

·        Любчич О.М відвідала курси від  Гьоте інституту (24.10-29.10.2016), а також семінар вчителів німецької мови (вересень 2016)

·        Дудіч Г.В. та Дьяконенко Т.М беруть участь у роботі міської творчої групи «Сучасні ІКТ на уроках англійської мови» та Дудіч Г.В. підготувала матеріал для публікацій з даної тематики

·        Дудіч Г.В. та Харченко І.В. взяли участь у семінарі «Навчай на 12», що був проведений за сприяння Молодіжної волонтерської організації YMCA-KR (05.05.2017), де вони презентували імплементацію елементів STEM-освіти в навчально виховний процес, а також методики “Flipped classroom” (« перевернутого навчання»)

·        Яковцева І.О співпрацювала з колегами ЗОШ 18 над передачею досвіду в роботі літніх дитячих таборів

·        Віхтоденко Ю.С. Залучила учнів 10-11класів до міського заходу  Модель ООН, який відбувався на базі НВО №6

·        Каширна В.А. є членом міської творчої групи вчителів філологічного та математичного напрямків рамках впровадження інноваційного освітнього проекту «Розквіт» 

Робота членів МО іноземних мов на рівні області:

·        Дудіч Г.В. взяла участь в серпневому засіданні учителів англійської мови Новоукраїнського районного методичного кабінету, виступ на тему «Організація проектної діяльності на уроках англійської мови»

·        Ткаченко Н.Г., як координатор проекту Generation Global,  у жовтні 2016р провела майстер- клас для вчителів англ.. мови, слухачів курсів КОІППО, про розвиток компетенцій учнів на платформі даного міжнародного проекту.

·        Дудіч Г.В. взяла участь в роботі Обласного зльоту молодих вчителів та профспілкового активу, провела майстер клас з проектного навчання для учасників (29-31.03.2017), а Харченко І.В виступила з презентацію інтерактивних веб додатків.   

·        Харченко І.В., Ткаченко Н.Г. залучили учнів  10 класів до обласного фестивалю Єврофест

 

Робота членів МО іноземних мов на Всеукраїнському рівні:

·        Дудіч Г.В., Ткаченко Н.Г., Ромащенко О.А., Каширна В.П., Оковита Д.А., пройшли навчальний тренінг “Розвиток в учнів життєвих компетенцій XXI ст. за допомогою інформаційних технологій”, 08.10. 2016 р. від Центру нової освіти Івана Іванова.

·        Дудіч Г.В. провела ряд відкритих уроків для глядачів українських телеканалів, дала низку інтервю в засобах масової інформації

·        Дудіч Г.В. провела вебінар на платформі видавництва «Ранок» на тему «Формування навичок 21 століття через проектне навчання» в рамках «Інтерактивної школи творчого вчителя» (24.-3.2017), а також взяла участь в якості спікера в інтернет-марафоні ВГ Основа і провела вебінар «Проектна діяльність для розвитку навичок ХХІ століття», а також виступала перекладачем для колеги, вчителя-амбасодора Варкі. Фіналіста Global Teacher Prize Mareike Hachemer (Німеччина), яка проводила вебінар на тему «Global Goal Education – Connecting Learning to the activities that help make the world a better place»

·        Ромащенко О.А. пройшла курси з підготовки до екзамену ТКТ  (20-21.08 2016) та склала екзамен ТКТ та отримала сертифікат міжнародного зразка (жовтень, 2016)

·        Каширна В.А та Віхтоденко Ю.С. організували та провели всеукраїнський Конкурс з англійської мови “Грінвіч”

·        Харченко І.В, Каширна В.А. та Віхтоденко Ю.С. організували та провели всеукраїнський Конкурс з англійської мови «Пазл»

·        Яковцева І.О.  взяла участь у семінарі-тренінгу “Твій сучасний підручник” 15-16 серпня 2016, Київ

·        Ткаченко Н.Г., Каширна В.А. та Оковита Д.А. прослухали ряд вебінарів від різноманітних видавництв

·        Любчич О.М. організувала та провела Всеукраїнський Конкурс з німецької мови «Орлятко»

·        Ткаченко Н.Г., Дудіч Г.В. та Яковцева І.О. залучили учнів 5-10 класів до Всеукраїнської інтерактивної гри «Олімпус» з англійської мови.

·        Дудіч Г.В. створила методичний посібник «Мультимедійні навчальні проекти на уроках англійської мови як ефективний засіб розвитку навичок ХХІ століття»

·        Каширна В.А. підготувала матеріал для публікації у  науково-методичному журналі «Англійська мова в початковій школі» від видавничої групи «ОСНОВА» м. Харків

 

Робота членів МО іноземних мов на міжнародному рівні:

·        Дудіч Г.В., взяла участь в роботі міжнародних інтернет-конференцій Edmodocon-2016,  15-17 серпня 2016, тема “Інновації в сучасній освіті” та The Global Education Conference;

·        Харченко І.В. та Дудіч Г.В. організували та взяли участи в міжнародному молодіжному обміні “Польсько-Український порадник позитивних дій”, 20-27.10.2016, м. Вісла, Польща

·        Дудіч Г.В. взяла участь та увійшла до фіналу міжнародного конкурса на визнання досягнень в освіті GlobalTeacherPrize., наразі бере участь у роботі міжнародної творчої групи вчителів-фіналістів конкурсу GlobalTeacherPrize та розробці матеріалів з навчання цілям сталого розвитку і виховання глобальних громадян. Як фіналіст конкурсу взяла участь у роботі двох міжнародних освітянських подій: The Varkey Teacher Ambassadors Leadership Summit (16-17.03.2017) та The Global Educational and Skills Forum (18-19.03.2017) в Дубай, ОАЕ.

·        Дудіч Г.В та Дьяконенко Т.М. взяли участь у міжнародному скайп-обміні Microsoft Skype-a-Thon з Великою Британією. Спільний проект обміну культурними артифактами “Cultural Package Exchange

·        Ткаченко Н.Г. залучила учнів гімназії до участі в міжнародному проекті Generation Global. В рамках проекту учні провели веб-конференції з однолітками з Індії, Пакістану, Сїєра Леоне та Мексики; а також взяла участь у семінарі-тренінгу в рамках міжнародного проекту FacetoFaith у м. Київ та виступила з повідомленням про досвід роботи в проекті, була призначена координатором-волонтером проекту в Кіровоградській області;

·        Харченко І.В., залучили учнів гімназії до проекту електроного листування зі школою Sotkumankoulu, Фінляндія а також до двох проектів в Etweening

·        Дудіч Г.В.  та Лисенко Н.Г. залучили учнів 7 класу до міжнародного проекту “Human Differences” (Людські відмінності) за участю підліткової  молоді з 37 країн, що сприяє формуванню толерантності

·        Дудіч Г.В. та Дьяконенко Т.М. залучили учнів 8го классу до участі в міжнародному проекті по дослідженню альтернативних джерел енергії “Know My World” («Знай свій світ»)

·        Дудіч Г.В. представляла англомовну версію загальногімназійного  STEM-проекту «Яблуко» на міжнародному конкурсі STEMDiscovery Week

·        Дудіч Г.В. та Ткаченко Н.Г. залучили учнів 5, 6, 8, 9 та 10 класів до міжнародного проекту з кооперативного навчання PenPalsSchools, де учні обмінювалися  культурними цінностями з їх однолітками з інших країн та брали участь у чатах з їх однолітками з тем: Flags of the World, Food of the World (5,6 кл) та World Explorer (10 кл) 

·        Дудіч Г.В., Дьяконенко Т.М. та Віхтоденко Ю.С. залучили учнів 5 класів до міжнародного проекту World Read Aloud Day

·        Ткаченко Н.Г. створила міжрегіональну/міжнародну (у групу входить професор із США Лідія Тарнавський) творчу групу Асоціацій вчителів англ. мови з підготовки буклетів для 5 –ої міжнародної конференції у червні 2017, що проходила у місті Кропивницький та залучила вчителів НВО Ткаченко Н.Г., Ромащенко О.А., Харченко І.В., Дудіч Г.В. до публікації матеріалів у буклеті конференції.

·        Любчич О.М. організувала зустріч учнів з Вальтером Хубером (Нюрнберг, Німеччина), під час якої діти більше дізналися про культуру цієї країни.

·        Ткаченко Н.Г., Дудіч Г.В., Лисенко Н.Г., Дьяконенко Т.М. у рамках міжнародного проекту Generation Global залучили учнів 6-10 класів  до відео конференції з  однолітками з різних країн

·        Ткаченко Н.Г., Віхтоденко Ю.С., Лисенко Н.Г., Харченко І.В., Ромащенко О.А , Дудіч Г.В  підготували та залучили учнів 7 класів до відео конференції з учнями Індії, Великобританії та України на тему «Hate Speech»

·        Дьяконенко Т.М. залучила учнів 8Б та 9А класів до участі в міжнародному конкурсі есе “What can we learn from nature” (Чому ми можемо навчитися у природи), під егідою Goi Peace Foundation

 

Співпраця з Кіровоградським ЦМСПС та КОІППО:

·        Ткаченко Н.Г., Дудіч Г.В., Дьяконенко Т.М., Ромащенко О.А., Любчич О.М. та Каширна В.А. беруть участь в роботі в журі предметних олімпіад;

·        Ткаченко Н.Г., Ромащенко О.А. та Харченко І.В. брали участь в перевірці робіт ЗНО з англійської мови;

·        Дудіч Г.В. член експертної комісії з встановлення порогового балу ЗНО з англійської мови; Член методичної ради ЦМСПС

·        Харченко І.В. та Ткаченко Н.Г. підготували гімназійну команду до участі в конкурсі вихованців мовних таборів «Всі прапори завітали до нас».

·        Дьяконенко Т.М. провела урок для та семінар для слухачів курсів КОІППО 26.04.2017

·        Каширна В.А. та Оковита Д.А. за власним сценарієм підготували та  провели відкритий позакласний захід у 1-В класі “The ABC-Partyв рамках обласного семінара-практикума «Формування комунікативної компетенції засобами англійської мови» для слухачів курсів КОІППО ім. В. Сухомлинського

·        Ромащенко В.О. провів три відкритих уроки для слухачів курсів КОІППО

·        Дудіч Г.В. презентувала загальногімназійний проект «Яблуко» для учасників семінару КОІППО 

 

Результативність навчальних досягнень учнів НВО з іноземних мов за 2016-2017 н.р. можна проаналізувати за наступними

таблицями:

 

Аналіз результатів навчальної діяльності учнів гімназії з англійської мови за 2016-2017 н.р. (у відсотках)

ПІП

учителя

Рівні навчальних досягнень

Початковий

Середній

Достатній

Високий

Віхтоденко Юлія Сергіївна

0

3.7

74.1

22.2

Дудіч Ганна Вікторівна

0

8

50

42

Дяконенко Тетяна Миколаївна

0

14

54

32

Лисенко Наталія Геннадіївна

0

13.6

62.7

23.7

Ромащенко Оксана Анатоліївна

0

34.2

46.1

19.7

Ткаченко Наталія Григорівна

0

6.6

57.4

36

Харченко Ірина Вікторівна

0

12.7

49.2

38.1

Яковцева Інна Олексіївна

0

8.4

62.8

28.8

Середній показник

0

12.65

57.04

30.31

 

Аналіз результатів навчальної діяльності учнів гімназії з німецької мови за 2016-2017 н.р. (у відсотках)

ПІП

учителя

Рівні навчальних досягнень

Початковий

Середній

Достатній

Високий

Каширна В.А.

0

0

43

57

Любчич О.М.

0

24

37

39

Чабан О.І.

0

29

47

24

Середній показник

0

17.7

42.3

40

 

Аналіз результатів навчальної діяльності учнів початкової школи з англійської мови за 2016-2017н.р. (у відсотках)

 

ПІП

учителя

Рівні навчальних досягнень

Початковий

Середній

Достатній

Високий

Віхтоденко Юлія Сергіївна

0

0

60

40

Каширна В.А.

0

3.3

41.7

55

Лисенко Н.Г.

0

27

73

 

Матросова М.В.

0

0

67

33

Оковита Д.А.

0

4

51

45

Ромащенко В.О.

0

3

66

31

Чабан О.І.

0

0

45

55

Беценко І.С.

0

14.6

54.2

31.2

Середній показник

0

6.5

57.2

36.3

 

 

3 03.10.2016 по 13.10.2016  в гімназії проводився тиждень іноземних мов. Всі позакласні заходи, проведені протягом предметного тижня, мали на меті

•        формування пізнавальних інтересів учнів

•        формування і розвиток соціокультурної компетенції учнів

•        підвищення загальноосвітнього рівня і рівня володіння іноземними мовами

•        розвиток творчої активності учнів

•        підвищення інтересу до вивчення іноземної мови

Протягом тижня були проведені наступні заходи:

•        Серед учнів 5-х класів вчителем Дьяконенко Т.М. проведено конкурс  на кращого знавця англійської мови «The English Star», команд-переможців нагородили дипломами.

Також вчитель Яковцева І.О. організувала та провела конкурс постерів My home is my castle.

•        Серед учнів 6-х класів вчительТкаченко Н.Г.. провела вікторину на найкраще знання англомовних країн

Вчителі німецької мови Любчич О.М. та Чабан О.І. залучили учнів 6-х класів до інтерактивної гри Wie wird das auf Deutsch

·        Учні 7-х класів під керівництвом вчителів Яковцевої І.О., Лисенко Н.Г. Віхтоденко Ю.С. та Ромащенко О.І. підготували стінгазети на тему «English-speaking writers». До випуску тематичних стіннівок на краєзнавчу тематику Interessante facten uber Deutschland також долучились учні, які вивчають німецьку мову під керівництвом вчителів Любчич О.М. та Чабан О.І.

·        Вчителі Харченко І.В. та Дудіч Г.В. організували та провели інтерактивну гру ScavengerHunt серед учнів 8х класів. Також учні були залученні до випуску тематичних стіннівок вчителями німецької мови Любчич О.М. та Чабан О.І.

•        Серед учнів 9-10 х класів вчитель Ткаченко Н.Г провела відео конференцію у рамках проекту Generation Global з теми “Peace and Reconciliation” а також презентацію англомовних країн. Вчитель Любчич О.М. також залучила учнів 9х класів до інтерактивної лексичної гри і випуску буклетів німецькою мовою.

•        Учні 10 класу під керівництвомТкаченко Н.Г. протягом тижня брали участь у міжнародному проекті Snapchatstory

•        Учні 9-10х класів мали змогу взяти участь в конкурсі віршів відомих німецьких авторів різними мовами, який проводила вчитель Любчич О.М

•        Серед учнів 8-11х класів відбулося «Шоу двійників», яке організовувала Харченко І.В. . Учні співали пісні англійською мовою, підготували танцювальні номери, притаманні англомовним країнам.. В підготовці фінального святкового концерту активну участь взяли вчителі Дудіч Г.В., Харченко Н.Г., Ткаченко Н.Г., Т.М., Яковцева І..О., Ромащенко О.А.

Під час проведення предметного тижня найактивнішими були учні 8А, 8Б,

10 Б, 10 В, 11 Б класів.

Завдяки позакласним заходам, проведеним під час тижня іноземних мов в гімназії, було розширено сферу застосування учнями знань, умінь та навичок, набутих під час уроків. Вчителі мали можливість привернути увагу всіх учнів гімназії  до важливості вивчення іноземних мов, а учні мали можливість продемонструвати свої досягнення в оволодінні предметом.

 

 

Результативність учнів НВО в предметних олімпіадах та конкурсах як показник сформованості навчально-пізнавальної та загальнокультурної компетенцій:

·        В міській олімпіаді з англійської мови взяли участь 5 учнів. Двоє учнів посіли призові місця: Вінтенко Юлія (10-Б, вчитель Ткаченко Н.Г.) – ІІ місце, Ковальчук Аліна (11-Б, вчитель Харченко І.В.) – ІІ місце. Обидві учениці братимуть участь в обласній олімпіаді з англійської мови;

·        110 учнів НВО взяли участь у Всеукраїнській інтерактивній грі «Гринвіч 2016», Золотий сертифікат -5 учнів, Срібний сертифікат – 15 учнів, Бронзовий сертифікат – 12 учнів.

·        32 учня НВО взяли участь у Всеукраїнській інтерактивній грі «Олімпус» з англійської мови,

·        41 учень НВО був залучений до участі у Всеукраїнських інтерактивних конкурсах Puzzle з англійської мови (3 дипломи І місця, 3 дипломи ІІ місця та 1 диплом ІІІ місця Всеукраїнського рівня, 6 дипломів І місця, 2 дипломи 2 місця та 2 дипломи ІІІ місця регіонального рівня)

·        Учні НВО брали участь в конкурсі з німецької мови «Орлятко» (учитель Любчич О.М.) Золотий сертифікат отримали 2 учнів (Каширна Марія, Стародуб Юлія) і 20 учнів отримали дипломи учасників

·        4 учнів НВО брали участь у міжнародній програмі обміну майбутніх лідерів FLEX; 2 учнів стали національними фіналістами (Фарик Вікторія та Лисенко Вікторія, 1 учениця стала альтернативним кандидатом (Вінтенко Юлія) 10Б кл) (вчитель Ткаченко Н.Г.)

·        Троє учнів НВО взяли участь в міжнародному конкурсі HMC, запровадженому Радою директорів приватних шкіл Англії

 

 

Основні завдання та напрямки роботи МО на 2017-2018 н.р.:

·        науково-методичну роботу МО вчителів іноземних мов гімназії підпорядкувати вирішенню загальногімназійної методичної проблеми «Інноваційні технології в системі методичної роботи вчителів НВО – засіб творчого розвитку учнів»;

·        забезпечити вивчення нормативних документів Міністерства освіти і науки України,оновлених програм для початкової та старшої школи, дотримання критеріїв оцінювання знань учнів;

·        продовжити моніторинг результатів навчальної діяльності учнів за семестр та  рік і здійснити порівняльний аналіз з попередніми роками, вдосконалити роботу з обдарованими учнями і з тими, що мають проблеми з навчанням;

·        активно впроваджувати інноваційні технології навчання, інформаційно-комунікаційні технології, сучасні методи навчання, передовий досвід вітчизняної та зарубіжної освіти, заохочувати активну участь всіх членів МО у процесі самоосвіти;

·        забезпечити якісну підготовку шкільної команди до участі в міській та обласній олімпіадах з англійської та німецької мов, особливу увагу приділити роботі з обдарованими учнями з німецької мови;

·        продовжити співпрацю з методичними службами міста і області;

·        продовжити участь учителів МО в роботі творчих груп гімназії і міста;

·        працювати над підвищенням професійної майстерності вчителів МО шляхом запровадження інноваційних неформальних заходів з обміну досвідом (Teachmeet, Hacaton);

·        доповнити і оновити банк завдань для підготовки учнів до ЗНО, продовжити практику створення відео лекцій для дистанційної підготовки до ЗНО; створити банк завдань з аудіювання та рівневих завдань (рівні В1 та В2)

·        доповнити банк даних уроків з використанням мультимедійної дошки, інтерактивного телебачення та електронних додатків до НМК;

·        брати участь в конкурсах фахової майстерності;

·        продовжити роботу в міжнародних проектах і конкурсах;

·        активно долучатися до міжпредметних проектів в рамках запровадження  STEAM-освіти;

·        опрацювати нові НМК Wider World, Focus, Laser.

 

 

 


УВАГА!!!

 

 

Корисні посилання

Міністерство освіти і науки України
Национальный аэрокосмический университет им. Н. Е. Жуковского
Освітній портал Педпреса
Освіта в Україні та за кордоном
Мала академія наук України
КОІППО імені Василя Сухомлинського
Департамент освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації
SDW18 banner

Контакти міліції

Авксентьєва Ірина Володимирівна, капітан міліції
Телефон: +380(95)559-50-74