Комунальний заклад "Навчально-виховне об'єднання - "Спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад І ступеня "Гармонія" - Гімназія імені Тараса Шевченка - Центр позашкільного виховання "Контакт" міської ради міста Кропивницького Кіровоградської області

 

 

Графік

проходження педагогічними працівниками курсової перепідготовки

протягом 2018 календарного року

 

ПІП учителя

Назва курсів

Дата проходження

Примітки

19

Кондратова О.П.

Учителів музики

29.10-09.11

 

20

Беценко І.С.

Учителів англ. мови

19.11-30.11

 

21

Воронюк  О.Ю.

Учителів англ. мови

19.11-30.11

 

22

Богдашова К.В.

Бібліотекарів

10.12-21.12

 

23

Матросова М.В.

Учителів англ. мови

10.12-21.12

 

 

 

  

НВО «СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

 І СТУПЕНЯ «ГАРМОНІЯ» - ГІМНАЗІЯ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА –

ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОГО ВИХОВАННЯ «КОНТАКТ»

 КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 на засіданні науково-методичної ради,

 протокол № 1  від 09.01.2010 року

 

КОНЦЕПЦІЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ

 

Успіх становлення і розвитку сучасної гімназії значною мірою визначається знаннями, творчим потенціалом, професійною майстерністю і загальною педагогічною культурою її працівників. Ефективність педагогічної праці та якість навчально-виховного процесу в значній мірі залежать від творчого підходу до розв'язання усіх проблем і завдань. Формування вчителя як творчої особистості, здатної до створення якісно нового, значущого в плані педагогічної діяльності - одне із найважливіших завдань методичної роботи гімназії, тому на першому місці стоять заходи, спрямовані на розвиток творчих якостей учителя, підвищення його кваліфікації та педагогічної майстерності.

Методична робота в НВО - це цілісна система підвищення науково-теоретичного і загальнокультурного рівня, психолого-педагогічної підготовки і професійної майстерності педагогів, формування у них готовності до самоосвіти, саморозвитку. Значна робота в НВО проводиться по вивченню, апробації й оцінці передового педагогічного досвіду, інтерпретації цього досвіду з урахуванням особистих якостей, досвіду та кваліфікації вчителя.

В основу функціонування НВО взагалі, і науково-методичної роботи зокрема, покладено єдину мету - розвиток творчої особистості гімназиста, реалізації якій підпорядковані всі структурні компоненти й підрозділи, наші завдання і зміст роботи.

Основними концептуальними положеннями науково-методичної роботи НВО є:

- створення креативної педагогіки, яка б забезпечувала розвиток природних здібностей гімназистів, формування творчої особистості;

- поєднання всіх видів діяльності гімназистів та педагогів з метою створення максимально сприятливих умов для розвитку спільної творчості;

- визначення змісту гімназійної освіти, яка б забезпечувала загальноосвітню та допрофесійну підготовку учня;

- впровадження принципу органічного взаємозв'язку навчання та розвитку обдарованих дітей;

- дотримання особистісно-розвивального підходу в освіті;

- трансформування змісту навчання в гімназії з метою встановлення раціонального співвідношення між гуманітарними та природничо-математичними складовими.

 

Зміст науково-методичної роботи

Науково-методична робота в НВО направлена не на репродуктивну, а на навчально-дослідницьку та пошукову діяльність, не на міфічного середнього учня, а на кожну особистість, Пріоритет дістають науково-педагогічна творчість та пошукове співробітництво вчителів та гімназистів, тому увага спрямовується на залучення учнів до науково-методичної роботи разом з учителями.

Зміст науково-методичної роботи визначається як загальними цілями, що стоять перед середньою освітою, так і конкретними завданнями НВО:

1. Забезпечення педагогів сучасною інформацією про досягенння науки в галузі педагогіки, психології та теорії викладання навчальних предметів з метою впровадження наукових досягнень у практику роботи.

2. Ознайомлення з новими технологіями, методами та прийомами педагогічної діяльності шляхом проведення педагогічних читань, наукових семінарів, методичних навчань тощо.

3. Надання дієвої допомоги вчителям у вдосконаленні їхньої професійної діяльності через організацію системи методичної допомоги.

4. Систематичне вивчення й аналіз нормативних документів, навчальних програм, підручників, посібників, методичних рекомендацій, визначення конкретних шляхів їх реалізації з метою підвищення якості навчально-виховного процесу, проведення уроку, факультативних та інших занять, позакласної та позашкільної роботи.

5. Вивчення та аналіз стану викладання, рівня і якості знань, умінь і практичних навичок та вихованості учнів, виявлення труднощів у засвоєнні ними програмового матеріалу.

6. Підготовка і проведення заходів, спрямованих на вдосконалення навчально-виховного процесу, підвищення загальноосвітнього рівня учнів, їх вихованості.

7. Впровадження передового педагогічного досвіду як учителів гімназії, так інших відомих педагогів.

8. Удосконалення методики використання сучасної наочності,  дидактичних  матеріалів, сучасного технічного обладнання.

9. Розвиток традицій гімназії і пошук нових ефективних форм і методів науково-методичної роботи.

10. Розробка структури та форм творчої і науково-практичної діяльності гімназистів.

Структура та форми організації науково-методичної роботи

Структура методичної роботи визначається залежно від потреб учителів того чи іншого фаху, на основі кількісного і якісного аналізів педагогічних кадрів, стану навчально-виховного процесу та вирішення найбільш актуальних проблем роботи гімназії.

За кілька років функціонування гімназії склалася певна система методичної роботи, яка охоплює такі форми роботи, що знаходяться в органічній єдності, взаємодіють і доповнюють одна одну:

1. Індивідуальні — робота над індивідуальною методичною чи науковою проблемою, самоосвіта педагогів, стажування, наставництво, консультації.

2. Групові - психолого-педагогічна лабораторія, науково-методична рада, науково-методичні об'єднання вчителів, динамічні та творчі групи.

3. Масові - педагогічні ради, методичні оперативні наради, конкурси року вчителів, науково-практичні конференції та семінари, методичні виставки, фестивалі тощо.

Керівним органом науково-методичної роботи є науково-методична рада НВО, яка має свою структуру.

Провідною формою організації науково-методичної роботи є науково-методичні об'єднання вчителів різних вікових груп та професійної кваліфікації з різним рівнем теоретичної підготовки та практичним досвідом роботи, що сприяє створенню умов для продуктивного обміну думками, налагодженню наступності в роботі та доцільному розподілу доручень між педагогами. Науково-методичні об'єднання ведуть змістовну організаційно-методичну та творчо-пошукову роботу з елементами науковості з педагогами відповідних предметів. Робота методичних об'єднань спрямовується на вирішення таких питань:

- створення умов для підвищення освітньо-наукового та професійного рівня педагогів: організація виступів на засіданнях НМО, взаємовідвідування занять, обмін досвідом, проведення спільних заходів - предметних тижнів, вечорів тощо;

- докладне вивчення нормативних документів: Закону "Про загальну середню освіту", Указів Президента України, Постанов Кабінету Міністрів, розпоряджень та наказів Міністерства освіти і науки України, навчальних програм, нових підручників, нового методичного та наукового матеріалу;

- поглиблене вивчення методики викладання предметів із демонстрацією відкритих уроків;

- адаптація існуючих навчальних програм та координація вивчення окремих тем з метою здійснення їх інтеграції;

- здійснення заходів щодо трансформації передового педагогічного досвіду та елементів нових педагогічних технологій, відвідування різноманітних науково-практичних конференцій та семінарів;

- вивчення та врахування у своїй діяльності індивідуальних, психофізіологічних особливостей учнів шляхом проведення педагогічного спостереження та участі у проведенні психолого-педагогічних консиліумів;

- організація позаурочної діяльності учнів: проведення олімпіад, предметних конкурсів, фестивалів, виконання творчих та науково-дослідних робіт.

Крім методичних об'єднань, у НВО діють динамічні групи вчителів трудового навчання, художньо-естетичного виховання, спортивно-масової роботи.

Особливістю роботи є формування дослідницьких колективів (творчих груп) педагогів, які вивчають певні питання: розробка планів викладання англійської мови за підручниками Оксфордського курсу Великобританії, вивчення історії гімназії, розробка і впровадження програми "Інтелект", створення концепції розвитку НВО тощо.

Актуальною в НВО є індивідуальна науково-методична робота педагогів - усвідомлена, цілеспрямована, планомірна та безперервна діяльність учителів, спрямована на вдосконалення їхньої теоретичної та практичної підготовки. Найважливішими формами такої діяльності є робота над індивідуальною науково-методичною темою та самоосвіта педагогів, підпорядкованих загальній проблемі гімназії. Особливістю даної роботи є зосередженість учителя впродовж тривалого часу на одній із важливих проблем викладання певного предмета. У процесі роботи над науково-практичною темою вчителі всебічно вивчають вирішення обраної ними проблеми в науці, зіставляють особистий досвід викладення з досвідом, описаним у літературі, що забезпечує конструювання нового, власного досвіду на основі кращих досягнень науки і практики викладання.

Іншою формою індивідуальної науково-методичної роботи в НВО є самоосвіта педагогів, яка має систематичний і послідовний характер, базується на науковому підході, тісно пов'язана з практичною діяльністю і відповідає змісту загальногімназійної проблеми. Гласність і наочність результатів самоосвіти забезпечується широким колом різноманітних заходів: проведенням відкритих уроків, виступами на засіданнях НМО, участю у різноманітних фахових конкурсах, методичних виставках тощо. До самоосвіти належить і система підвищення кваліфікації педагогів, що включає комплекс різноманітних форм і методів навчання.

Крім традиційних форм науково-методичної роботи, у НВО використовуються й нестандартні, такі як "мозковий штурм", методичні дебати, вернісаж педагогічних ідей, особливостями яких є творча спільність, максимальна увага всього колективу на вирішенні певних проблем, активна участь усіх педагогів, висока результативність.

Планування науково-методично ї   роботи

Методичні об'єднання та динамічні групи вчителів проводять свої засідання не менш як 4 рази на рік, творчі групи - не менше 2-ох разів. Планування роботи кожної методичної структури здійснюється за окремим планом на весь навчальний рік і підлягає затвердженню на науково-методичній раді. Кожна методична група визначає проблеми та завдання, які повинні виходити із річної методичної проблеми гімназії.

Керівництво науково-методичною роботою

Методичною роботою гімназії керує директор, організовує її заступник директора з науково-методичної роботи.

Методичні об'єднання очолюють найбільш досвідчені і теоретично підготовлені вчителі, які призначаються директором НВО на один рік. Голови методичних об'єднань звітують про свою роботу на засіданнях методичної, педагогічної рад, на нарадах при директорові.

 

Підсумки науково-методичної роботи в НВО підбиваються на засіданнях методичної ради, наказом по школі, проведенням творчих звітів учителів тощо.

 

 

МІСЯЧНИК УКРАЇНСЬКОЇ ПИСЕМНОСТІ ТА МОВИ

з/п

Термін

Назва заходу

Клас

Місце проведення

Відповідальні

1.

01.11 – 08.11

Виставка плакатів про українську мову та писемність.

5 – 11

Рекреації

Рожанчук І. В.

2.

01.11 – 08.11

Соцопитування «Україна – це європейська країна».

5 – 11

Рекреації

Рожанчук І. В.

Криворучко А. Г.

3.

01.11 – 08.11

Підготовка гімназійної олімпіади до участі в міському етапі олімпіади та конкурсу знавців рідної мови.

5 – 11

По класах

Учителі МО

4.

08.11

І тур Міжнародного конкурсу знавців рідної мови ім. П. Яцика.

5 – 11

По класах

Учителі МО

9 листопада – День української писемності та мови

5.

 

09.11

1. Урочиста лінійка, присвячена Дню писемності та мови.

 

 

Гозбенко М. М.

2. Єдиний диктант для учнів.

 

По класах

Учителі МО

3. Усний журнал «Історія української писемності та мови».

5 – 6

У кабінетах

Паталах Г.С.

4. Інформаційні повідомлення для початкової школи «Походження рідної мови».

1 – 4

У кабінетах

Паталах Г. С.

Колот О. В.

5. Перегляд фільму про історію писемності.

5 – 9

По кабінетах

Вихователі – наставники

Фразеологізми у формі QR-кодів.

5 – 9

Біля кабінетів

Окольнича Л. М.

Сніжко О. С.

Паталах Г. С.

6.

10.11 – 15.11

Проект «Мовний режим у гімназії».

10 – 11

У кабінетах

Колот О. В.

Рожанчук І. В.

7.

13.11 – 23.11

Проект «Відкривай Україну»

5 – 6

Рекреації

Окольнича Л. М.

8.

25.11

Осіння літературна вітальня для творчих учнів.

5 – 11

Актова зала

Учителі МО

9.

30.11

Конкурс «Sun flower»

5 – 11

У кабінетах

Колот О. В.

 

     

School media meetup – 2017

10.

28. 11

11-00 – Презентація проекту газети «Кіровоградська правда» «Вимираючі села Кіровоградщини» журналіста

О. Сидорової.

 

9 – 11

 

Актова зала

 

Івашура О. В.

 

12-40 – Лекція «Слово як зброя масового ураження» кандидата філологічних наук, доцент кафедри української мови ЦДПУ            ім. В. Винниченка О. Кирилюк.

9 – 11

Актова зала

Івашура О. В.

14-00 – Виступ студентки філологічного факультету ЦДПУ ім. В. Винниченка Л. Куряти.

9 – 11

Актова зала

Івашура О. В.

15-00  - Зустріч з головним редактором «Первой городской газеты» Л. Макей.

 

9 – 11

 

Актова зала

Івашура О. В.

11.

29.11

12-00 – Презентація проекту «Типовий поет»

О. Луценко.

9 – 11

Актова зала

Івашура О. В.

 

13-00 – Найцікавіше про «Єлисаветградський книговир».

Д. Шульга – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри видавничої справи та редагування ЦДПУ ім. В. Винниченка.

9 – 11

Актова зала

Івашура О. В.

14-00 – Сторінка у Facebook як ваше портфоліо.

І. Ткаченко –  кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри видавничої справи та редагування  ЦДПУ ім. В. Винниченка.

9 – 11

Актова зала

Івашура О. В.

15-00 – Бесіда «Безпека в інтернеті та соцмережах».

І. Рожанчук – студентка філологічного факультету  ЦДПУ ім. В. Винниченка.

9 – 11

Актова зала

Івашура О. В.

12.

30.11

12-00 – Виступ «Медіа навиворіт» (або Урок критичного мислення)» кандидата філологічних наук, доцента кафедри видавничої справи та редагування ЦДПУ ім. В. Винниченка

Фенько Н.М.

9 – 11

Актова зала

Івашура О. В.

 

13-00 – Гра «Світ громад» (2-4 години).

9 – 11

Актова зала

Івашура О. В.

Вечір у стилі tet  (перегляд фільмів з TEDex).

9 – 11

Актова зала

Івашура О. В.

 

 

 Звіт

Про проведення Місячника української мови й писемності

  Протягом листопада 2017 року в НВО «СЗНЗ І ступеня «Гармонія» – Гімназія ім. Тараса Шевченка – ЦПВ «Контакт» було проведено ряд заходів.

  З метою національно-патріотичного виховання учнів створено виставку плакатів про українську мову та писемність; щоб популяризувати рідну мову та культуру, розроблено проекти: «Мовний режим у гімназії» (відповідальні Рожанчук І. В., Колот О. В.) та «Відкриваю Україну» (відповідальні                  Окольнича Л. М., Паталах Г. С., Криворучко А. Г.). Серед учнів 9 – 11-х класів проведено соцопитування «Україна – це європейська країна», щоб гімназисти виявили розуміння сучасного політичного спрямування нашої держави.

  Під час місячника було проведено І тур Міжнародного конкурсу знавців рідної мови ім. П. Яцика. Гімназійна команда взяла участь у міському етапі цього конкурсу (Єременко В., Голуб М., Кострик Т., Петрушена Ю. стали призерами). У міській олімпіаді з української мови перемогли Голуб М., Когатька К., Кісельова А., Петрушена Ю. Проведено літературний конкурс «Sun flower».

  Для кращих учнів НВО організовано «Осінню літературну вітальню», де гімназисти читали поезії й за чашкою чаю обмінювалися цікавими історіями, ділилися улюбленими книгами, розповідали про іграшки-талісмани.

Саме 9 листопада проведено такі заходи:

1.     Урочиста лінійка, присвячена Дню писемності та мови.

2.     Єдиний диктант для учнів.

3.     Усний журнал «Історія української писемності та мови» для учнів початкової школи та гімназистів 5 – 6-х класів.

4.     Організовано перегляд фільму про історію писемності (для учнів 5 – 9-х класів).  

5.     Створено вікторину «Фразеологізми у формі QR-кодів».

У межах місячника разом з факультетом філології та журналістики ЦДПУ     ім. В. Винниченка організовано «School media meetup – 2017»:

1.     Презентація проекту газети ««Кіровоградська правда» «Вимираючі села Кіровоградщини» журналіста О. Сидорової.

 2.     Лекція «Слово як зброя масового ураження» кандидата філологічних наук, доцент кафедри української мови ЦДПУ ім. В. Винниченка О. Кирилюк.

3.     Виступ студентки філологічного факультету ЦДПУ ім. В. Винниченка Л. Куряти.

4.     Зустріч з головним редактором «Первой городской газеты» Л. Макей.

 

5.      Презентація проекту «Типовий поет» О. Луценко.

6.     Найцікавіше про «Єлисаветградський книговир».  Д. Шульга – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри видавничої справи та редагування ЦДПУ ім. В. Винниченка.

7.     Сторінка у Facebook як ваше портфоліо. І. Ткаченко –  кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри видавничої справи та редагування  ЦДПУ ім. В. Винниченка.

8.     Бесіда «Безпека в інтернеті та соцмережах». І. Рожанчук – студентка філологічного факультету  ЦДПУ ім. В. Винниченка.

9.     Виступ «Медіа навиворіт» (або Урок критичного мислення)» кандидата філологічних наук, доцента кафедри видавничої справи та редагування ЦДПУ ім. В. Винниченка Фенько Н. М.

10.                        Гра «Світ громад».

11.                        Вечір у стилі tet  (перегляд фільмів з TEDex).

Корисні посилання

Міністерство освіти і науки України
Национальный аэрокосмический университет им. Н. Е. Жуковского
Освітній портал Педпреса
Освіта в Україні та за кордоном
Мала академія наук України
КОІППО імені Василя Сухомлинського
Департамент освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації
SDW18 banner

Контакти міліції

Авксентьєва Ірина Володимирівна, капітан міліції
Телефон: +380(95)559-50-74