Комунальний заклад "Навчально-виховне об'єднання - "Спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад І ступеня "Гармонія" - Гімназія імені Тараса Шевченка - Центр позашкільного виховання "Контакт" міської ради міста Кропивницького Кіровоградської області

Аналіз роботи методичного об’єднання вчителів-філологів

у 2015-2016 н.р.

2015 – 2016 навчального року методичне об’єднання вчителів-філологів розпочало роботу над педагогічною темою «Вплив інноваційного середовища на якість освітнього процесу в навчальному закладі», першим етапом якої є «Психолого-педагогічні аспекти готовності вчителя до інноваційної діяльності». Відповідно визначальні завдання циклового МО на 2015 – 2016 н.р.:

1.   Вивчення та виконання нормативних документів МОН України.

2.   Опрацювання нових програм, змін та нововведень й оновлення календарно-тематичного планування відповідно до них.

3.   Удосконалення методичних матеріалів учителів ЦМО на сайті НВО. Розробка персональних веб-сторінок учителів-філологів (Google Apps), створення сайтів, блогів, портфоліо вчителів, що атестуються.

4.   Проведення моніторингу якості й відповідності оцінювання знань з філологічних дисциплін, а також вивчення результативності навчання учнів гімназійних класів у зв’язку з тематичним вивченням викладання української мови і літератури цього навчального року.

5. Умотивоване, доцільне поєднання інтерактивних технологій з класичними методами навчання на уроках філологічного циклу та в позаурочній діяльності.

6. Удосконалення та розвиток рівневої та профільної диференціації учнів.

7. Розробка завдань, укладання системи творчих робіт за зразком ДПА та ЗНО, проведення консультацій, тренінгів, контроль результативності знань й умінь.

8. Підготовка учнів 9-их класів  до державної підсумкової атестації (відстеження якості написання диктантів, консультації, робота з культури мови, стилістики); учнів 11-их класів до ДПА у форматі  ЗНО (контрольні роботи за зразком ЗНО, зрізи знань (тести, твори за вимогами ЗНО), додаткові групові консультації (10-ті, 11-ті класи).

9. Аналіз ефективності мовних і літературних досягнень учнів на рівні зіставлення семестрового оцінювання, річного з результатами незалежної експертизи знань.

10. Спільна робота вчителів-філологів щодо наповнення Кабінету шевченкознавства (розробка картотеки навчальної й художньої літератури; забезпечення дидактичних матеріалів, створення проекту «Символи Шевченкових творів»).

11. Індивідуальна робота з обдарованими дітьми щодо підготовки до предметних олімпіад, конкурсів.

12. Організація й проведення гімназійних олімпіад, конкурсів, інтелектуальних ігор, тематичних вечорів, предметних тижнів, місячників з наступним аналізом роботи членів м/о.

13. Оновлення навчально-методичних підходів стосовно написання учнями середньої й старшої ланки творчих і науково-дослідницьких робіт з рідної мови, української та зарубіжної літератури.

14. Забезпечення психологічної й педагогічної підтримки дитини з метою гуманізації навчання, участь м/о в загально гімназійному проекті «Основи гуманізації навчально-виховного процесу».

15. Індивідуальна робота з учнями, що виявляють недостатній рівень навчальних досягнень.

 

16. Спрямування науково-методичної роботи членів м/о на підвищення рівня професійних знань, умінь і навичок за допомогою самоосвіти й завдяки активізації їх участі в діяльності творчих груп.

17. Моніторинг результативності роботи вчителів-філологів за індивідуальною педагогічною темою. Збагачення портфоліо новими розробками, розробка методичних презентацій досвіду, створення блогів, сайтів.

18. Апробація досвіду Ткаченко Г.О., Лєнчиної Н.В., Колот О.В., Вольської С.О. -  учителів, що атестуються.

19. Продовження співпраці членів м/о з методичними кабінетами ЦМСПС та Кіровоградського ОІППО (участь у міських та обласних семінарах, проведення відкритих уроків, участь у секційних засіданнях (у тому числі в інтернет-конференціях), виступи для слухачів курсів, проведення практичних занять).

20. Удосконалення практики самоаналізу й звітування вчителів-філологів, що атестуються в даному навчальному році.

6.Активізація роботи стосовно створення й видання методичних посібників, друкування уроків у фахових періодичних виданнях.

21.Методична взаємодія учителів (фахові консультації, узаємовідвідування уроків).

22. Участь учителів-філологів у фахових конкурсах («Конспект уроку для 8-го класу» - Паталах Г.С., Вольська С.О.,).

23. Участь у міських та обласних заходах, проектах.

24.Участь у традиційних проектах НВО («Мовний режим у гімназії»).

25. Проведення місячника української мови та писемності, предметних тижнів, дня рідної мови,  інших тематичних заходів.

26. Відеоуроки вчителів української мови та літератури з метою якісної підготовки школярів міста до ЗНО та ДПА (Окольнича Л.М., Паталах Г.С,, Рожанчук І.В., Борисова О.М,, Лєнчина Н.В.)

27.Участь у навчальних проектах для педагогів (Рожанчук І.В., Паталах Г.С., Колот О.В. після навчання отримали сертифікати “Prezi”).

З метою повноцінного виконання завдань НВО цього навчального року члени МО визначили суголосну із загальногімназійною педагогічною темою: «Психолого-педагогічна підтримка учня в процесі підготовки до здійснення інноваційної діяльності на уроках філологічного циклу». Робота за річною педагогічною темою проводилася на засідання МО, під час підготовки вчителів до уроків, при дослідженні матеріалів для розробки індивідуальних педагогічних тем, за якими працювали всі вчителі-філологи.

Ткаченко Г.О. досліджує мотиваційно-діагностичну основу сучасного уроку української мови та літератури;

Рожанчук І.В. – розвиток філологічних компетентностей на уроках української мови й літератури з метою якісної підготовки до ЗНО;

Окольнича Л.М. працює упровадженням інноваційних технологій навчання для розвитку творчих здібностей учнів на уроках української мови і літератури.

Лєнчина Н.В. застосовує інноваційні аспекти підвищення мовної культури на уроках української мови та літератури.

Борисова О.М. – використання інноваційних технологій на уроках української мови та літератури як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів, формування ключової компетентності – уміння вчитися.

Лебедєва О.П. впроваджує психолого-педагогічні аспекти готовності учнів до інноваційної діяльності на уроках філологічного циклу.

Паталах Г.С. розробляє розвиток життєвих компетенцій учнів на уроках української мови та літератури шляхом упровадження інноваційних технологій.

 Колот О.В. працює над запровадженням елементів інноваційних методів і прийомів навчання на уроках мови і літератури з метою самовдосконалення вчителя й самоорганізації учнів.

Вольська С.О. застосовує використання елементів інноваційних технологій на уроках зарубіжної літератури.

Ворошилова Т.П. досліджує використання методу асоціювання літературознавчих понять з різними видами мистецтва.

На засіданнях циклового МО вчителів-філологів розглядалися такі питання, що сприяли реалізації річної педагогічної теми й забезпечували якість навчально-виховного процесу в цілому:

Загальнонавчальна діяльність:

- опрацювання рекомендацій щодо вивчення української, російської мов, української та зарубіжної літератури на 2015 – 2016 н.р., вимог ведення класних журналів, виконання письмових робіт, ведення та перевірки учнівських зошитів; ознайомлення з новими програмами, підручниками, узгодження календарно-тематичного планування на паралелях за єдиним зразком;

- поповнення науково-методичної бази МО програмами, рекомендаціями, вимогами, збірниками типових тестових завдань до ЗНО, зошитами тематичного контролю, оригінальними розробками уроків, презентаціями досвіду вчителів-філологів;

- аналіз висновків державної атестації НВО з метою усунення недоліків, виявлених під час перевірки: під час поурочного планування здійснювати систематичне повторення вивченого матеріалу, проводити моніторинг навчальних досягнень учнів з предметів філологічного циклу; створити кабінет української мови та літератури (оформлення тематичних стендів, розробка картотеки навчальної та художньої літератури, забезпечення дидактичними матеріалами);

- визначення педагогічних тем відповідно до обраних педагогічних технологій; опрацювання науково-методичної літератури, огляд фахових періодичних видань задля збагачення досвіду педагогів-філологів професійними знахідками, постійний обмін напрацюваннями з метою підвищення фахового рівня вчителів МО з формування компетентнісного підходу до навчально-виховного процесу в НВО;

- протягом навчального року доповіді членів МО з проблемних питань за індивідуальною педагогічною темою, перш за все  Ткаченко Г.О. («Застосування ІКТ-засобів на уроках української мови ті літератури»), Лєнчиної Н.В. («Особливості вивчення української мови та літератури в економічному класі»);  Рожанчук І.В., що є головою обласної творчої групи «Аналіз художнього твору»; Лебедєвої О.П., яка є учасником міської творчої групи «Формування творчого мислення учнів засобами ІКТ-супроводу»; Колот О.В., Вольської С.О. – учителів, що атестуються; збагачення портфоліо, розробка електронних презентацій досвіду вчителів;

- участь у загальногімназійному проекті «Основи гуманізації навчально-виховного процесу»; адаптація дослідженого методичного матеріалу до освітніх вимог НВО;

- презентація досвіду МО на рівні міста, області;

 

Робота з учнями:

·         обговорення й затвердження тематики творчих робіт з української та зарубіжної філології для учнів 5 – 11 класів. Укладання вимог до написання й оформлення робіт, співпраця з МАН;

·         поповнення банку даних про мовно- й літературно обдарованих учнів; планування роботи з обдарованими учнями стосовно підготовки до предметних  олімпіад, тематичних конкурсів; проведення 1 туру гімназійних олімпіад з української та зарубіжної філології, конкурсу знавців рідної мови, шевченківських конкурсів учнівської творчості;

·         розробка планів індивідуального супроводу для учнів, що виявляють низький рівень навчальних досягнень, а також для учнів з достатнім рівнем навченості з метою поліпшення подальшого зростання їх компетентностей; забезпечення педагогічної й психологічної підтримки дітей з метою гуманізації навчання, участь МО в загально гімназійному проекті «Основи гуманізації навчально-виховного процесу»;

·         вивчення результативності навчання учнів 5 - 8-их, 9 - 11-их класів; порівняльний аналіз семестрових оцінок з якістю виконання «Незалежної експертизи знань»;

·         активізація роботи щодо профілактики дитячого травматизму під час навчально-виховного процесу (міні-бесіди).

 

Робота з кадрами:

-        спрямування науково-методичної роботи членів МО на підвищення  рівня професійних знань, удосконалення філологічних компетентностей за допомогою самоосвіти, завдяки активізації участі вчителів у творчих групах, узаємовідвідуванні уроків,  а також під час курсової перепідготовки;

-        співпраця членів МО з ЦМСПС (участь у секційних засіданнях, робота в журі олімпіад, конкурсів) та з Кіровоградським ОІППО (участь в обласних семінарах, проведення відкритих уроків, виступи для слухачів курсів, проведення лекційних та практичних занять, участь у роботі творчої групи); обговорення проведених заходів;

-        створення презентацій досвіду вчителів Ткаченко Г.О., Лєнчиної Н.В., Колот О.В., Вольської С.О.

-        оновлення презентації циклового методичного об’єднання вчителів-філологів.

-        удосконалення практики самоаналізу  й звітування вчителів-філологів (представлення портфоліо, створення презентацій, відкриття індивідуальної сторінки на сайті НВО, робота з сервісами «Google Apps», «Google +»,  );

-        активізація роботи стосовно створення й видання методичних посібників, друкування розробок уроків у фахових часописах (Ткаченко Г.О., Рожанчук І.В., Окольнича Л.М., Паталах Г.С., Лєнчина Н.В.);

Позакласна робота з предметів філологічного циклу:

Ø  проведення Місячника української мови та писемності, у його межах – предметного тижня; поновлення стендів “Українська писемність та мова” (Паталах Г.С.), проведення лінійки (учні 11-Б класу, Окольнича Л.М.);

Ø  проведення семінару, присвяченого життєвому й творчому шляху Т.Шевченка (Рожанчук І.В., Лебедєва О.П., учні  9 – 10-их класів) конкурсу виразного читання  Шевченкових поезій напам’ять серед 5- 10-их класів, участь у міському театральному конкурсі (інсценування за творами Т.Шевченка, створення відео презентації (Рожанчук І.В., Окольнича Л.М., Оверчук І.П.);

Ø  участь у традиційних загальногімназійних проектах «Незалежна експертиза знань» (І семестр, ІІ семестр), «Мовний режим гімназії», екскурсії до Шевченківського кабінету;;

Ø  фотопроект “Лісова пісня” для учнів 10 класів (Рожанчук І.В.)

 

Протягом  2015 – 2016 н.р. членами циклового МО було проведено такі заходи:

1. Оновлено банк даних філологічно обдарованих учнів, кожним учителем розроблено індивідуальний план роботи з обдарованими дітьми, зі слабкими учнями. Також з метою поліпшення знань учнів з достатнім рівнем засвоєння педагогами МО укладено систему завдань, що дають змогу розвивати навчальний потенціал таких дітей.

2. Укладено тематику творчих та науково-дослідницьких робіт середньої та старшої ланки. Учителями МО систематично надавалися консультації щодо написання й оформлення творчих досліджень учнів. 3. Членами МО проведено підготовку до консиліуму «Адаптація учнів 5-х класів до навчального процесу в НВО» (виступили: Лебедєва О.П., Паталах Г.С., Лєнчина Н.В., Рожанчук І.В., Колот О.В.).

3. Організовано І тур предметних олімпіад з української та зарубіжної філології, І етап конкурсу знавців української мови. Підготовлено команду гімназистів до участі в міському, обласному турах.

4. На високому рівні проведено Місячник української мови та писемності: створено мовні стенди, арт-проект «Сад мови», «7 див України – «Україно, ти для мене диво»,  міні-галерею творів народної художниці Катерини Білокур, розроблено мовні ігри й конкурси для учнів 5 – 11 класів.

5. Спільно з наставниками  11-х класів проведено літературну дискусію «Л.Костенко: «Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку в них відбирає мову» (Ткаченко Г.О., Окольнича Л.М.);

6. Активізовано методичну та науково-навчальну роботу членів МО:  Ткаченко Г.О., Паталах Г.С., Вольської С.О., які виступали на педрадах, на засіданні обласної творчої групи (Рожанчук І.В.).

7. Створено групу вчителів-філологів для обміну досвідом в «Google Apps», а також для вдосконалення роботи з документацією.

 

Результативність учнів НВО в предметних олімпіадах та конкурсах

2015 - 2016 навчального року наші учні стали переможцями предметних олімпіад та конкурсів.

Українська мова та література (олімпіада)

Кисельова Анастасія (Ткаченко Г.О., Рожанчук І.В.)

І (міський етап)

 Вінтенко Юлія (Паталах Г.С.)

І (міський етап), ІІІ (обласний тур)

Лисенко Вікторія (Паталах Г.С.)

ІІІ (міський етап), ІІ (обласний етап),

Качан Дарія (Рожанчук І.В.)

ІІ (міський етап)

Переверзєва Катерина (Окольнича Л.М.)

ІІ (міський етап), ІІІ (обласний етап)

 

Російська мова

Переверзєва Катерина (Колот О.В.)

ІІІ (міський етап)

Міжнародний конкурс знавців української мови ім. П.Яцика

Кисельова Анастасія (Ткаченко Г.О.)

І (міський етап),

Таборанський Володимир (Рожанчук І.В.)

І (міський етап), ІІ (обласний етап)

 

Вінтенко Юлія (Паталах Г.С.)

ІІ (міський етап)

Качан Дарія (Рожанчук І.В.)

І (міський етап)

Переверзєва Катерина (Окольнича Л.М.)

Власенко Ксенія (Окольнича Л.М.)

І (міський етап)

ІІІ (міський етап)

Міжнародний конкурс учнівської творчості, присвячений Соборності України, творчості Т.Шевченка

Таборанський Володимир (Колот О.В.)

І (міський тур), І (обласний тур)

 

Аналіз результатів навчальної діяльності учнів 5 – 11-х класів у  2015 – 2016 н.р.

Українська мова

ПІП вчителя

Низький рівень

Середній рівень

Достатній рівень

Високий рівень

1. Ткаченко Г.О.

0

40

45

15

2. Рожанчук І.В.

0

21

52

27

3. Паталах Г.С.

0

16

65

19

4. Лєнчина Н.В.

0

30

58

12

5. Окольнича Л.М.

0

28

59

13

6. Борисова О.М.

0

8

48

44

7. Лебедєва О.П.

0

16

63

21

8. Колот О.В.

0

29

44

27

У середньому:

0

24

54

22

 

Українська література

ПІП вчителя

Низький рівень

Середній рівень

Достатній рівень

Високий рівень

1. Рожанчук І.В.

0

20

49

31

2. Паталах Г.С.

0

15

55

30

3. Лєнчина Н.В.

0

23

43

34

4. Колот О.В.

0

7

52

41

5. Окольнича Л.М.

0

4

21

75

6. Борисова О.М.

0

5

51

44

7. Лебедєва О.П.

0

4

57

39

У середньому:

0

11

47

42

 

Зарубіжна література

ПІП вчителя

Низький рівень

Середній рівень

Достатній рівень

Високий рівень

1. Вольська С.О.

0

4

57

39

2. Колот О.В.

0

11

43

46

3. Ворошилова Т.П.

0

6

54

30

У середньому:

0

7

51

42

 

Російська мова

ПІП вчителя

Низький рівень

Середній рівень

Достатній рівень

Високий рівень

1. Колот О.В.

0

9

52

39

2. Ворошилова Т.П.

0

4

67

29

У середньому:

0

6

60

34

 

Аналіз результатів ДПА (у форматі ЗНО) учнів 11-их класів

клас

Низький рівень

Середній рівень

Достатній рівень

Високий рівень

11 - А (22 уч.)

0

9% (2 уч.)

55% (12 уч.)

36% (8 уч.)

11 - Б (23 уч.)

0

12% (3 уч.)

39% (9 уч.)

49% (11уч.)

У середньому:

0

10,5% (5 уч.)

47% (21 уч.)

42,5 (19 уч.)

 

Недоліки в роботі циклового МО вчителів-філологів

1. Відновити кабінет української мови та літератури.

2. Поліпшити якість оформлення кутка «Культура мовлення».

3. Підготувати нову групу екскурсоводів до Кабінету шевченкознавства.

4. Інтенсифікувати роботу classroom з української та зарубіжної філології, розробити завдання для дистанційного навчання (повторення матеріалу) для учнів 5 – 11-их класів.

 

Плани МО на наступний навчальний рік

1. Укласти банк методичних презентацій.

2. Продовжити оформлення філологічної рекреації.

3. Активізувати друкування методичних розробок членів МО у фахових періодичних виданнях.

4. Укласти систему завдань з української та зарубіжної філології для дистанційного навчання учнів 5 – 11-их класів.

 

 


УВАГА!!!

Корисні посилання

Міністерство освіти і науки України
Национальный аэрокосмический университет им. Н. Е. Жуковского
Освітній портал Педпреса
Освіта в Україні та за кордоном
Мала академія наук України
КОІППО імені Василя Сухомлинського
Департамент освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації
SDW18 banner

Контакти міліції

Авксентьєва Ірина Володимирівна, капітан міліції
Телефон: +380(95)559-50-74